Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol

I OZ 1170/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-28

2017 r. nr [...] w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za świadczenia nienależnie pobrane oraz zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń postanawia...
podstaw., Istota problemu sprowadza się do kwestii tego, czy sprawa ustalenia, że osoba pobrała nienależne świadczenie rodzinne, i zobowiązania do zwroty nienależnie pobranych...

IV SA/Gl 454/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-18

. 32 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 ze zm.) zmienił powołaną na wstępie decyzję...
2013 r. do 31 października 2013 r., Organ uznał, że spełnione zostały przesłanki ustawowe do przyznania przedmiotowego świadczenia., W odwołaniu M.F. zarzucił wydanie...

I OW 33/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

. R. świadczeniu rodzinnym postanawia: zwrócić Dyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu wpis sądowy od wniosku o rozstrzygnięcie sporu...
. świadczeniu rodzinnym. W uzasadnieniu wskazano, że wnioskodawca nie dopełnił w terminie czynności do której był wezwany przez Sąd i złożony przez niego wniosek...

II SA/Go 245/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-07-15

do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.) w brzmieniu...
skarżącej M.K. specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad J.K.. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że podstawą odmowy przyznania świadczenia...

II SA/Łd 201/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-03

do uzyskania świadczenia, stosownie do unormowania art. 16a ust.3 ustawuy świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym 3. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej...
z urzędu. A. P. Decyzją nr [...] z dnia [...] Burmistrz K. odmówił M.P. świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na M.P.., Powołując...

II SA/Łd 1071/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-13

na rozprawie sprawy ze skargi W. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...]r. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia...

II SA/Łd 348/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-05-28

uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinnego p o s t a n a w i a: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
zakończonej ostatecznym postanowieniem dotyczącej uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje...

II SA/Sz 298/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-12-02

do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych postanawia: przyznać...
., nr [...] odmawiającą przyznania świadczeń rodzinnych., W terminie przewidzianym do sporządzenia skargi kasacyjnej skarżący złożył na formularzu PPF wniosek o przyznanie prawa...

IV SA/Gl 35/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-01-14

października 2008 r. do 28 lutego 2009 r. w łącznej wysokości 765 zł. za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i zażądał zwrotu tej kwoty w terminie 30 dni od dnia...
pobrane świadczenia rodzinne i zażądał zwrotu tej kwoty w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji., W wyniku wniesienia odwołania przez R.J., Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

II SA/Bd 1327/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-02-07

[...] września 2015 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z ustawowymi odsetkami postanawia: przyznać ra C. ze Skarbu Państwa...
1   Następne >   +2   +5   +10   33