Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

I SA/Lu 336/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-08-28

przekazane synowi w [...]r., w związku z ubieganiem się przez skarżącą o świadczenie emerytalne z KRUS. Wszystkie zwierzęta gospodarskie należą do syna. Ze względu na zły...
., drugie z [...] r.) skarżąca ponownie przedstawiła podniesione już w skardze argumenty, dotyczące jej sytuacji majątkowej, finansowej i rodzinnej. Ponadto opisała...

II SA/Bk 42/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-03-17

konieczności przebywania w miejscu izolacji domowej udała się do swojego domu rodzinnego w miejscowości W. nr domu [...], gm. B.. Skarżąca przyznała, że będąc świadoma...
którego przekazał informacje o dodatnim wyniku, a skarżąca była już wtedy w drodze do swojego rodzinnego domu., W ocenie organu, jak wynika z całości dokumentacji, skarżąca...

III SA/Łd 486/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-04

., W związku z powyższym strona pismem z dnia 14 stycznia 2013 r. złożyła wniosek o umorzenie nałożonej ww. kary pieniężnej. Podała, że jest na emeryturze, a świadczenie...
administracyjnej świadczenie ulega zmniejszeniu., W wyniku przeprowadzonego postępowania [...] Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego wydał w dniu [...] r. decyzję o odmowie...

III SA/Łd 487/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-04

pieniężnej. Podała, że jest na emeryturze, a świadczenie, które pozostaje po potrąceniu przez komornika należności wynosi 741,72 zł i nie wystarcza na zakup potrzebnych...
i źródłach utrzymania, odcinek emerytury, druk z ZUS określający wysokość emerytury wraz ze wskazaniem, że z powodu egzekucji administracyjnej świadczenie ulega zmniejszeniu...

II SA/Po 758/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-25

ustawienie wiaty. W trakcie kontroli w budynku stwierdzono oznaki nielegalnego przystąpienia przez inwestorów do jego użytkowania. Świadczyło o tym m. in. wyposażenie...
, że sytuacja rodzinna inwestorów zmusiła ich do użytkowania domu przed uzyskaniem zezwolenia. Z uwagi na narodziny dziecka, odwołujący z konieczności zapewnienia wspólnego...

II GZ 76/22 - Postanowienie NSA z 2022-04-06

świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. Wprowadzona w omawianym przepisie ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym...
i szkody wystąpiłyby w stosunku do skarżących w sytuacji egzekucji należnego świadczenia., W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, na podstawie złożonego wniosku...

II GSK 569/12 - Wyrok NSA z 2013-08-13

. W ocenie organu świadczyło to o tym, że skarżący był zarejestrowany tylko na czas pobierania zasiłku. Ponownie uczynił to prawdopodobnie tylko i wyłącznie dla wykazania...
, co do tego, że skarżący zarówno we wniosku o umorzenie należności z tytułu kary pieniężnej, jak i w składanych wyjaśnieniach przedstawiał jedynie okoliczności mające świadczyć...

II SA/Sz 187/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-05-18

rachunku bankowego, informację czy otrzymał odszkodowanie, czy podjął zatrudnienie, a jeżeli tak to jaką otrzymuje pensję, jeżeli nie to jakie otrzymuje świadczenie...
w jakim stopniu zdarzenie to miało wpływ na jego sytuację materialną. Zdaniem organu, brak jest bowiem jakichkolwiek dokumentów mogących świadczyć o tym, iż dochody...

III SA/Kr 583/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-18

ust. 3 ustawy SENT ('ważny interes przewoźnika', 'interes publiczny'). Użyte we wskazanym przepisie sformułowanie 'może' świadczy o tym, że odstąpienie od kary...
siodłowy, samochód ciężarowy, 4 naczepy ciężarowe oraz przyczepę ciężarową, co świadczy o zadowalającym zapleczu firmy. Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w odwołaniu...

III SA/Po 89/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-20

oświadczenia o aktualnej sytuacji rodzinnej i majątkowej. Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu wyjaśnił, iż oświadczenie to winno przedstawiać stan rodzinny (liczbę osób wspólnie...
) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,, e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie...
1   Następne >   +2   6