Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X

II SA/Ke 123/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-03-19

jej wnioskowanego świadczenia. Ponadto powołał treść art. 13 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw...
odwołanie E.S., zarzucając naruszenie art. 24 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyznaniu świadczenia...

II SO/Ol 2/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-07-02

, że w okresie od dnia 9 stycznia 2017 r. do dnia 8 kwietnia 2017 r. w sprawie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego na dzieci skarżącej miały zastosowanie przepisy...
prowadzenie postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego., W odpowiedzi na wniosek Wojewoda wyjaśnił, że przedmiotowe postępowanie dotyczy...

III SA/Gd 861/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-18

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w {...} w przedmiocie: wznowienia postępowania o świadczenie emerytalne i wymierzenia organowi kary grzywny z powodu niewykonania...
ze zm.- dalej: 'k.p.a.') odmówił wznowienia postępowania, a tym samym - wypłaty niezrealizowanego świadczenia zmarłej W. K.., W uzasadnieniu organ stwierdził, że zgodnie...

IV SA/Po 519/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-06

ust.2 ustawy o pomocy społecznej nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej co do zasady może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia...
wnioskodawczyni przyznania wnioskowanego świadczenia., W odpowiedzi na skargę organ przedstawił przebieg dotychczasowego postępowania oraz wskazał, iż w związku...

II SA/Ke 609/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-12-21

, które same w sobie nie stanowią informacji publicznej, odnoszą się przede wszystkim do ich sytuacji majątkowej, rodzinnej, osobistej i nie są skierowane na zewnątrz. Służyły...
dotyczącego wygaszenia mandatów trzech radnych, z powodu uznania przez organ, że dokumenty te zawierają dane opisujące sytuację osobistą i rodzinną poszczególnych radnych...

V SA/Wa 1624/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-09

i podpisane oświadczenie, w którym wykazał między innymi swój stan rodzinny (żona i pełnoletni syn), składniki posiadanego majątku, a także wysokość dochodów skarżącego...
nie osiąga dochodów w wysokości pozwalającej na spłatę należności publicznoprawnej ([...] zł) w systemie ratalnym. Skarżący wskazuje zaś na swoją trudną sytuację rodzinną...

II GZ 470/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-09

. Według Trybunału Konstytucyjnego abonament RTV to 'przymusowe, bezzwrotne świadczenie publicznoprawne, służące realizacji konstytucyjnych zadań państwa' (v. wyrok z dnia...
jedynie o pobieraniu renty rodzinnej, a nie przedstawiła decyzji ustalającej jej prawo do emerytury. Wobec powyższego skargę jako nieobjętą zakresem właściwości sądu...

II OSK 900/15 - Wyrok NSA z 2017-01-10

potwierdzone zarówno przez świadków, jak i strony postępowania - a powodem były liczne konflikty rodzinne. Organ zwrócił uwagę, że A.Z. wraz z małoletnim dzieckiem...
jedynie najpotrzebniejsze rzeczy swoje i dzieci, co w ocenie organu pierwszej instancji świadczy o tym, że nie działała z równoczesnym zamiarem trwałego przeniesienia centrum...