Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grunty warszawskie X

I SA/Wa 705/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-30

określonych przesłanek warunkujących przyznanie świadczenia, w szczególności przesłanek zawartych w art. 16 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych., Od decyzji...
przepisów prawa, a zatem organ nie może przyznać świadczenia wbrew wyraźnej treści art. 16 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych., Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

I SAB/Wa 175/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-05

wskazało, że rozpoznaje w pierwszej kolejności sprawy z zakresu szeroko pojętej pomocy społecznej (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, pomoc społeczna, dodatki...

I SA/Wa 1412/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-11

także art. 30 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 9 marca 2017 r., a mianowicie przeniesienie roszczeń do nieruchomości warszawskiej nastąpiło w zamian za świadczenie wzajemne rażąco...
warszawskiej nastąpiło w zamian za świadczenie wzajemne rażąco niewspółmierne do wartości nieruchomości warszawskiej. w pkt. III.2.9. (str. 43.) w całości; podczas...

I SA/Wa 1075/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-10-19

, oraz, że S. O. przedsiębiorca pogrzebowy, który zajmował się pochówkiem M. P., użyczał swojego grobowca rodzinnego do przechowywania zwłok do czasu ich przewozu...
dnia [...] czerwca 1946 roku o godzinie [...] w domu przy ul. [...] [...] w Z., pochowany na cmentarzu parafialnym w Z. przy ul. [...] [...], w grobowcu rodzinnym...

I SA/Wa 1360/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-28

się na gruncie w dniu wejścia w życie dekretu, tj. 21 listopada 1945 r.. a zatem spełnia warunki określone w art. 5 dekretu. Świadczy o tym również zdjęcie lotnicze wykonane...
zarzucono naruszenie:, 1) art. 27 § 1 dekretu z dnia 22 stycznia 1946 r. Prawo rodzinne w związku z art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności...

I SA/Wa 577/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-12

jest cel regulacji dotyczących tzw. mienia zabużańskiego. Przyrzeczona umowami republikańskimi kompensacja miała przede wszystkim cechy świadczenia 'pomocowego...
rodzinne, powiernictwa rodzinne, dobra zapowiednie i czasowo zapowiednie). Zdaniem Ministra, ustawa w żadnym wypadku nie określała ordynata mianem właściciela...

I SA/Wa 1444/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-05

. Zdaniem skarżących 'Pan K. W., chcąc ratować dorobek rodzinny i uważając siebie za współwłaściciela nieruchomości złożył wniosek o ustanowienie własności czasowej...
się za jej współwłaścicieli. W ocenie skarżących K. W. chcąc ratować dorobek rodzinny i uważając siebie za współwłaściciela nieruchomości złożył wniosek dekretowy w odniesieniu do swojej części...

I SA/Wa 719/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-05

, gdyż o złożeniu wniosku przez Z. P. świadczy przede wszystkim wydanie orzeczenia Prezydium Rady Narodowej z [...] marca 1950r. Zdaniem skarżącej, orzeczenie to stanowi...
Warszawskiego wniosku o przyznanie własności czasowej świadczy fakt wydania przez Prezydium Rady Narodowej decyzji z [...] marca 1950r., odmawiającej dotychczasowym...

I SA/Wa 580/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-31

administracyjnymi, LEX/el., 2019)., Podsumowując Prezydent stwierdził, że - mając powyższe na uwadze - zarówno żądanie wymierzenia grzywny, jak i świadczenia pieniężnego na rzecz...
dóbr osobistych skarżących, w postaci prawa do wolności dysponowania swoją własnością, zdrowia, prawa poszanowania do dziedzictwa rodzinnego oraz prawa do niezwłocznego...

I OSK 77/06 - Wyrok NSA z 2006-11-21

w życie z dniem 21 września 2005 r. ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych /Dz.U. nr 169 poz. 1419/, a w szczególności art. 24 i 49 tejże ustawy...
od powyższego PZD stwierdził, że w dniu 21 września 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych /Dz.U. nr 169 poz. 1419...
1   Następne >   3