Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka mieniem X

I SA/Wa 2000/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-09

się co do tego, że skoro na wnioskowanej działce funkcjonuje ogród działkowy [...], świadczy to o zlokalizowaniu na tym terenie rodzinnego ogrodu działkowego. Aby stwierdzić lokalizację ogrodu...
zarzucił naruszenie art. 75 ust. 6 w zw. z ust. 1 oraz ust. 7, w zw. z art. 77 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. z 2017 r. Dz. U. poz...

I OSK 521/18 - Wyrok NSA z 2019-11-08

postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm., dalej w skrócie 'K.p.a.') oraz art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach...
6 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 40), legitymowanym do inicjowania postępowania w zakresie określenia statusu...

I SA/Wa 2538/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-12

jej rodziców w celu uregulowania spraw finansowo - rodzinnych nie świadczy o zamieszkiwaniu S. W. w tej miejscowości (S.) z zamiarem stałego pobytu., Prawidłowo zatem...
w sierpniu 1939 r. do S. w celu uregulowania sprawo finansowo - rodzinnych, to była to jedynie czasowa nieobecność w jej miejscu zamieszkania, jakim była miejscowość C...

II SA/Lu 690/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-12-16

') - na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w związku z art. 75 i art. 76 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz.1073), dalej...
stwierdzenia nabycia przez rodzinne ogrody działkowe prawa użytkowania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa oraz wskazał, że Skarb Państwa, w imieniu...

II SA/Lu 1276/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-04-04

odpowiednim do potrzeb i funkcjonowania nowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego, odpowiadający tytułowi prawnemu do nieruchomości zajmowanej przez likwidowany ROD. W uzasadnieniu...
większego ogrodzonego terenu zajętego pod Rodzinny Ogród Działkowy 'E. ' i wchodzi w całości w obszar parceli ogrodowej nr [...], której użytkownikiem jest Z. T...

I SA/Wa 1335/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

mu stwierdzenia nabycia z mocy ustawy prawa użytkowania przedmiotowej nieruchomości zajmowanej przez Rodzinny Ogród Działkowy '[...]', tj. działki nr [...] w obrębie...
przez wnioskodawcę okoliczności nie świadczą o posiadanym przez Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w W. Okręg [...] w W. interesie prawnym w rozumieniu art...

I OSK 2867/15 - Wyrok NSA z 2016-04-28

zabużańskiego i podniósł, że przyrzeczona umowami republikańskimi kompensacja miała przede wszystkim cechy świadczenia 'pomocowego' o charakterze w pierwszej kolejności...
, czy też przez ograniczenie właściciela w prawie rozporządzania tym majątkiem (ordynacje, majoraty, senioraty, minoraty, fideikomisy rodzinne, powiernictwa rodzinne, dobra zapowiednie i czasowo...

I SA/Wa 22/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-13

o charakterze prekluzyjnym. Zachowanie tego terminu stanowi dodatkową przesłankę, od której ustawodawca uzależnił możliwość przyznania przedmiotowego świadczenia...
oraz o rodzaju i powierzchni tych nieruchomości., Zatem przepisy ustawy w sposób kompleksowy regulują zasady przyznawania świadczenia nazwanego 'rekompensatą...

II SA/Rz 692/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-08-20

sierpnia 2013 r. M. W. powtórnie wniosła o zwolnienie jej od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Podała, że uzyskiwane przez nią świadczenie rentowe wynosi...
miesięcznie 1187 zł, zaś świadczenie rentowe jej męża to kwota 1596 zł. Majątek rodziny stanowi dom o pow. 64 m.kw oraz działka siedliskowa o pow. 0,21 ha. Wnioskodawczyni...

II SA/Sz 980/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-02-01

również, że utrzymuje się z renty rodzinnej po zmarłym mężu Zbigniewie, która wynosi około [...] zł, z której to kwoty około [...] zł zabierane jest przez Komornika na rzecz Urzędu...
, że nawet po zaistnieniu przesłanek do zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych, właściwy organ nie ma obowiązku jej udzielić. Świadczy...
1   Następne >   +2   4