Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

V SA/Wa 976/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-06

administracyjnej przyznającej dane świadczenie, dokonano łącznie 275 wypłat świadczeń rodzinnych na trzy konta pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K., Wojewoda...
pobrania w nadmiernej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych wraz z odsetkami w wysokości określonej...

V SA/Wa 2001/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-11

gospodarstwie domowym. Łączny dochód gospodarstwa domowego, na który składają się świadczenia alimentacyjne, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, dochody...
, jak również świadczenia rodzinne., To, że łączne dochody z w/w. źródeł wynoszą ... zł wskazuje na to, iż rodzina skarżącej egzystuje na granicy minimum socjalnego, zatem twierdzenie organu...

I SA/Sz 795/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-21

egzekucji zajętego świadczenia emerytalnego. W. S. podniosła, m.in. zarzut braku upomnienia poprzedzającego wystawienie tytułów wykonawczych., Postanowieniem z dnia [...] r...
W. S. [...] r. Orzeczenie 'zawiera' kwotę do zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w postaci zasiłku pielęgnacyjnego za okres od [...] do [...] r...

V SA/Wa 2037/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-18

w ramach rozdziału 85213 § 2030 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne...
, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej oraz, 2. ... zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach rozdziału...

V SA/Wa 506/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-17

wniosła zarzuty w sprawie prowadzonej egzekucji administracyjnej i wskazała, że dokonano zajęcia rachunku, na który wpływa wynagrodzenie jej męża, świadczenie rodzinne tj...
') na podstawie własnego tytułu wykonawczego z [...].04.2019 r., nr [...], obejmującego zaległość z tytułu nienależnie pobranego świadczenia za okres od 1.08.2015 r. do 31.10.2015...

V SA/Wa 495/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-20

tego postępowania może przełożyć się na konsekwencje dla osób, które były beneficjentami świadczenia pielęgnacyjnego, a których uprawnienie do otrzymania tego świadczenia...
określenia kwoty dotacji celowej przypadającej do zwrotu do budżetu państwa i nie dotyczyło bezpośrednio osób, którym wypłacono świadczenia pielęgnacyjne. Zdaniem Ministra...

II SA/Go 655/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-10-13

oraz świadczenia rodzinnego w miesięcznej wysokości 136 zł. Nadto wnioskodawca figuruje w Centralnej Ewidencji Pojazdów jako właściciel samochodu [...] z 1996 r...
wskazał, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie uregulować należności. Wskazał także, że spłata zaległości pozbawiłaby go i jego rodzinę...

V SA/Wa 1985/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-06

jest dochód z gospodarstwa rolnego, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenia rodzinne. Na utrzymaniu ma troje dzieci w wieku szkolnym. Ponadto organ wskazał, iż na podstawie...
karnym kredytowym. Wniosek został uzasadniony trudną sytuacją materialną oraz zdrowotną Skarżącego, który oświadczył iż jest inwalidą i utrzymuje się z zasiłku rodzinnego...

V SA/Wa 1871/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-04

r. poz 1438 ) nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne...
, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe...

V SA/Wa 857/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-24

są jedynie świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej, dodatek mieszkaniowy oraz świadczenia alimentacyjne w łącznej wysokości [...] zł miesięcznie...
1   Następne >   +2   +5   +10   27