Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

II SA/Go 381/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-30

M.P. wniosła odwołanie. Odwołująca się kwestionowała początkową datę, od której przyznane zostało świadczenie, twierdząc, że świadczenia rodzinne oraz świadczenia...
2010 r. skarżąca wskazała, że skargę złożyła w czterech sprawach, dotyczących zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia...

III SA/Kr 216/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-03

ustawy o świadczeniach rodzinnych wnioskodawca, dokonując wyboru świadczenia, w celu spełnienia przesłanek do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, rezygnuje z ustalonego...
. Brak takiego związku przesądza o niespełnieniu przesłanki pozytywnej z art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych do przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Go 812/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-04

rodzinnego na dzieci z uwagi na powiększenie dochodu. Zasiłek rodzinny, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, póz...
do przekroczenia takiej kwoty musiało dojść, bowiem świadczenie to od sierpnia 2008r. nie zostało przyznane. Z tego wynika, iż dochód przypadający na członka rodziny A.T....

I OSK 2316/21 - Wyrok NSA z 2022-10-07

do świadczenia, gdy nie ma osób spokrewnionych w pierwszym stopniu. Również w przypadku drugiej przesłanki z art. 132 k.r.o. istnieje zbieżność, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy...
Odwoławczego w Krośnie z dnia 2 czerwca 2021 r. nr SKO.4111.631.1211.2021 w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1/ uchyla zaskarżony wyrok w całości i oddala...

III SA/Lu 154/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-10-27

. oraz jej dwiema córkami i dochodem rodziny są świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna uzyskiwane przez J. M. oraz dochód z pracy dorywczej skarżącego., Powyższe dowody...
świadczyły, że skarżący nie mieszkał w lokalu przy ul. S., W swoim oświadczeniu z dnia [...] kwietnia 2008 r. (k. 64 akt adm.) skarżący wyjaśnił, w odpowiedzi na pytanie...

II SA/Rz 1351/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-28

tam nie przychodziła. Oświadczyli, że meldunek jest im potrzebny by pobierać świadczenia rodzinne za granicą. GS wyjaśnił ponadto, że nie chcą zamieszkiwać pod w/w adresem...

II SA/Gl 1182/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-20

rozwodowa małżonków oraz świadczeń rodzinnych., Organ I instancji przeprowadził postępowanie dowodowe i decyzją z [...] r. nr [...] odmówił uchylenia czynności...

III SA/Łd 679/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-10-21

w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy i w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego i już tego tylko faktu należy wyprowadzić wniosek, że wykładnia tego przepisu...
z C.P. nie stanowi ważnego powodu do zmiany nazwiska, podczas gdy okoliczność pozostawania wnioskodawczyni w takim związku, wzajemne relacje z C.P. osobiste, rodzinne...

II OSK 161/07 - Wyrok NSA z 2008-03-07

§ 1 k.p.a ., wymaga wyraźnego przepisu. Przykładami takich unormowań są: art. 23 ust. 4b. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U . z 2006 r...
na zaproponowanych warunkach. O tym, że możliwości takie posiadał świadczą decyzje organów pomocy społecznej przyznające zasiłki na bieżące potrzeby bytowe (k. nr 34-37 akt...

III SA/Lu 618/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-01-30

., w którym wskazano daty zaprzestania świadczeń rodzinnych na małoletnie dzieci i świadczenie z funduszu alimentacyjnego na rzecz J. K.;, - deklaracja (D-O) dotycząca opłat za odpady...
w P. spowodowane było chorobą syna. Pobyt w P. jest czasowy. O zamiarze powrotu do S. świadczą pozostawione w domu meble, niesłusznie uznane za śmieci., W odpowiedzi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100