Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja gruntów X

III SA/Kr 369/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-07-26

), Burmistrz Miasta :, - przyznał S. P. w okresie od 2016-08-01 do 2016-09-30 świadczenia rodzinne w postaci:, 1. zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku 5-18 lat, przyznając na M...
kryterium dochodowego, podczas gdy z prawidłowej interpretacji ww. przepisów wynika, że odwołującej przysługują wnioskowane świadczenia rodzinne także po 30 września 2016 r...

II SA/Rz 681/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-05-23

). Wskazał, że na dochód rodziny składa się kwota 4380 zł, z czego 3048 zł to jego świadczenie emerytalne, zaś kwota 1332 zł to świadczenie emerytalne żony. Rodzina mieszka...
proceduralnej', natomiast 'stan rodzinny, majątek, zasoby finansowe nie mają w tym przypadku żadnego znaczenia'., Wezwany do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o szczegółowo...

II SA/Rz 128/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-02-19

rodzinna w wysokości 1 200 zł. Wcześniej skarżący pobierał także zasiłek opiekuńczy, jednak w związku ze zmianą regulacji stracił do niego prawo. Jako comiesięczne wydatki...
zaznaczył przy tym, że to składający stosowny wniosek winien wykazać, że jego sytuacja rodzinna, stan majątkowy i dochody nie pozwalają na poniesienie kosztów...

II SA/Wr 441/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-11-10

świadczenia pracy za granicą. Wyjaśnienie tych okoliczności ma zaś istotne znaczenie dla kierunku rozstrzygnięcia sprawy., Zdaniem Sądu przedwczesne...
, pracuje, a jej dzieci chodzą do szkoły, natomiast w M. znajduje się jej dom rodzinny w którego utrzymaniu partycypuje. Złożyła także wniosek o wykup lokalu a jej wolą...

II SA/Rz 1231/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-09-30

z tytułu świadczonej przez córkę pracy interwencyjnej, wynoszące 1360 zł., Ze względu na fakt, że złożone przez skarżącego oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku...
odpowiedzi wynika, że najstarsza córka strony świadczyła pracę interwencyjną do 21 sierpnia 2016 r. i obecnie jest bezrobotna, bez prawa do zasiłku. Dwie pozostałe córki...

II SA/Rz 584/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-09

tego wyroku J. R. złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Wynika z niego, że skarżący jest rencistą, a wysokość świadczenia z tego tytułu...
rodzinnej, dochodowej czy też majątkowej. Odnosząc powyższe do sytuacji J. R. zarówno podanej w pierwszym z wniosków o przyznanie prawa pomocy w niniejszej sprawie...

II SA/Rz 1014/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-08-19

. Skarżący jest właścicielem nieruchomości rolnej (0,4 ha). Świadczenie emerytalne wnioskodawcy wynosi 1881,66 zł, zaś emerytura pobierana przez jego żonę to kwota 1123,10...
i przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu uzupełnienia złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. W odpowiedzi Wiesław Strzyż wskazał, że syn J. S...

II SA/Rz 585/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-01

odpisu tego wyroku J. R. złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Wynika z niego, że skarżący jest rencistą, a wysokość świadczenia...
podjęcia rozstrzygnięcia w określonym przedmiocie, W wypadku orzeczenia odnośnie do prawa pomocy ważna jest więc zmiana danych w zakresie sytuacji rodzinnej, dochodowej...

II SA/Sz 720/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-02-25

należy rozumieć budynki mieszkalne, gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, stosownie...
I i II instancji postępowania, nie przedłożył dowodów świadczących o prowadzeniu działalności rolniczej na przedmiotowym terenie., Mając na uwadze powyższe należało...

II SA/Wr 532/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-10-10

stwierdzono brak jakichkolwiek informacji świadczących o położeniu działek w bezpośrednim sąsiedztwie Huty M., która 'została uruchomiona w 1953 r. Ponad 40-letnia...
; 5) parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi; 6) rodzinnych...
1   Następne >   3