Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

II SA/Sz 416/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-16

umarzania należności, a następnie wskazał,, że skarżący uzyskał w roku [...] dochód w kwocie [...] zł, świadczenie z tytułu przyznanego zasiłku rodzinnego wynosi [...] zł...
, to nie uniemożliwia mu to spłaty całości zadłużenia i nie daje podstaw do umorzenia świadczenia z Funduszu Pracy. Obecna sytuacja finansowa skarżącego, niewątpliwie trudna...

VI SA/Wa 901/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-24

świadczenie zdrowotne i prowadzi poradnię dermatologii - konsultacje, medycyny rodzinnej - konsultacje i onkologiczna - konsultacje,, 2) [...] Spółka posiadająca...
tożsamy z siedzibą spółki. Zgodnie z Księgą Rejestrową Wojewody [...], nr księgi [...],[...] wykonuje działalność leczniczą określoną jako: 3 - Ambulatoryjne świadczenie...

V SA/Wa 602/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-28

wnioskodawcy., W ocenie pełnomocnika o istnieniu 'trwałych więzów rodzinnych' Strony z Rzecząpospolitą Polską świadczy fakt przyjazdu do Polski całej najbliższej rodziny...
Urzędu stwierdził, iż wcześniejsze świadczenie pracy przez Enrong Z. dla 'R. I.' Sp. z o.o. oraz dla 'H. T. I.' Sp. z o.o., nie doprowadziło do wytworzenia trwałych więzów...

I SA 1435/84 - Wyrok NSA z 1985-03-22

opłat za świadczenia udzielane przez uspołecznione zakłady pomocy społecznej - od osób nie korzystających z tych świadczeń osobiście, a więc na przykład od osób...
i Opieki Społecznej do ustalania cen za świadczenia udzielane przez uspołecznione zakłady pomocy społecznej, domy małych dzieci i żłobki'. Uznając, że użyte...

I SA/Po 365/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-22

nie była chęć budowy siedliska rodzinnego, lecz podział nabytej nieruchomości na mniejsze działki i ich sprzedaż ze znacznym zyskiem. Świadczą o tym podejmowane przez skarżącego...
zaś z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju...

III SA 727/93 - Wyrok NSA z 1993-11-19

, że prowadzili działalność gospodarczą na zasadach gospodarstwa rodzinnego, a nie spółki cywilnej wyrazili także pogląd, iż zakup nieruchomości nie może przesądzać...
postępowania, iż ich intencją było prowadzenie działalności w formie rodzinnej, a nie spółki cywilnej. Izba Skarbowa w S. decyzją z dnia 22 kwietnia 1993 r. (...) utrzymała...

OPS 13/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-11-15

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. nr 60 poz. 636/., Zasiłek macierzyński jest świadczeniem...
macierzyńskiego wypłacanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym. W obu sytuacjach następuje ściśle określone w czasie korzystanie ze świadczenia z ubezpieczenia...

III RN 48/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-10-07

lutego 1997 r. (...) stanowi także naruszenie interesu Rzeczypospolitej Polskiej, mogące pozbawić obywatela świadczenia należnego mu z mocy ustawy, gwarantowanego m.in....
- to, że w dniu wejścia w życie tej ustawy Jacek S. posiadał tytuł prawny do mieszkania należącego do żony. Stosownie bowiem do art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego...

SA/Sz 1956/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-11-26

. Należy podkreślić, że kiedy już wcześniej skarżąca powołując się na swoją trudną sytuację materialną i rodzinną wniosła o rozłożenie na raty zaległości podatkowej za 1994 r...

V SA 854/92 - Wyrok NSA z 1992-11-12

. 324 ze zm./ należy stwierdzić, że artykuł ten - tworząc nowe formy organizacyjne świadczenia pomocy prawnej /obsługi prawnej/ w postaci spółek i spółdzielni z udziałem...
adwokatów i radców prawnych - wyraźnie ogranicza w ust. 2 świadczenie pomocy prawnej w tych formach w postaci zastępstwa procesowego do adwokatów i radców prawnych. Oznacza...
1   Następne >   +2   4