Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Skarżony

II SA/Ol 1131/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-19

nieruchomości, które posiada J.K., W motywach uzasadnienia podano, iż przytoczone we wniosku przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych nie stanowią o prawie do uzyskania...
z przepisami prawa czyniąc rozstrzygnięcie niewłaściwym. Wyjaśniono, iż ZUS Oddział Wojewódzki zgodnie z art. 67 ustawy o świadczeniach rodzinnych jest wierzycielem...

II SA/Ol 1133/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-02-19

dochodzenia należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego. Jako podstawę prawną wskazano art. 67 i 68 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawę...
o świadczeniach rodzinnych nie stanowią o prawie do uzyskania informacji, o którą wystąpił wnioskodawca. Natomiast art. 24 ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego...

II SA/Sz 597/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-10

świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.) w związku z opieką nad osobą...
rodzinnych z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim przepis ten różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą...

II SAB/Po 136/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-03-21

przez Sąd Administracyjny wszelkich postępowań wobec mnie i mojej rodziny dotyczących świadczeń rodzinnych i dodatków do nich (rodzinne), świadczeń wychowawczych (500 plus...
odpowiedzialnych za taki stan rzeczy i zasądzenie na jej rzecz kosztów postępowania., W uzasadnieniu skargi M. K. podała, że w sprawie świadczeń rodzinnych toczyły się postępowania...

IV SA/Wr 15/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-04-25

ze skargi J. W. - C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] września 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego...
Odwoławczego we W. z dnia [...] września 2016 r. ([...]) w sprawie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego (pierwsze dziecko)., W odpowiedzi na skargę Samorządowe...

II SAB/Wa 780/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

., poz. 1508 ze zm.; dalej: 'u.p.s.') oraz art. 29 ust. 1, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111...
stanowią, że podmiot realizujący zadania w zakresie świadczeń rodzinnych przetwarza, w zakresie określonym w ustawie, dane osobowe osoby, o której mowa w art. 23 ust. 1...

II SAB/Bk 90/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-13

następujących okoliczności., W dniu [...] lipca 2014 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR w B. S. K. złożył 'wezwanie do udostępnienia informacji' dotyczącej K. G...
z powołanym orzecznictwem)., W sprawie niniejszej wnioskiem z dnia [...] lipca 2014 r. S. K. wystąpił do Działu Świadczeń Rodzinnych MOPR w B. o udostępnienie w trybie...

I OSK 105/17 - Wyrok NSA z 2017-10-11

Finansowego, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń rodzinnych, a także na wniosek osób fizycznych i płatników składek...
świadczeń rodzinnych - wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta., Przywołane regulacje wskazują, w ocenie Sądu pierwszej instancji, na to, że informacja, jaką posiada ZUS...

II SAB/Po 150/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-06

o świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego, brak jest również synchronizacji głównej poczty ze skrzynką pocztową ePUAP. Z podanych wyżej powodów wniosek...
zawierał umowy z podmiotami zewnętrznymi o świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej, w tym zastępstwa procesowego. Wnioskodawczyni wskazała, że w przypadku odpowiedzi...

IV SA/Wr 331/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-11-04

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...]nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego: I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
[...] odmawiające J.C. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej., Jak wynikało z akt sprawy wnioskiem z dnia 13...
1   Następne >   +2   +5   +10   42