Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 567/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-03-21

zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, na córki W. i G., za okres od dnia 1 czerwca do 31 października 2009 r. w wysokości 660 zł jest świadczeniem...
o świadczenia rodzinne, w przypadku gdy dochód rodziny jest powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę do świadczeń rodzinnych, świadczenia nie przysługują od miesiąca...

IV SA/Gl 971/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-06

o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105 poz. 881) w przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach...
Społecznej z dnia 02 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105 poz. 881) w przypadku gdy członek rodziny osiąga...

I OSK 941/08 - Wyrok NSA z 2009-02-27

ten fakt, skoro w art. 16 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych uregulował kwestię zbiegu uprawnień, aby zapobiec pobieraniu świadczenia o tym samym charakterze...
rodzinne wypłacane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (a świadczeniem takim zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych jest zasiłek pielęgnacyjny...

I OPS 8/09 - Uchwała NSA z 2009-12-10

pielęgnacyjnego, niepowiązanego z emeryturą bądź rentą, jako świadczenia podlegającego wyłączeniu z dochodu rodzinnego. Uzasadnia to, zdaniem Trybunału, zróżnicowanie obu...
i wysokości dodatku mieszkaniowego. Przedmiotowe świadczenia wypłacane są na podstawie odrębnych ustaw, tj. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz...

I OSK 1277/07 - Wyrok NSA z 2008-07-09

, bowiem w myśl powołanego przepisu wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne wypłacane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (a świadczeniem takim zgodnie...
o świadczeniach rodzinnych jak i dodatek pielęgnacyjny , którym mowa w art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryrurach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych...

I OSK 1714/10 - Wyrok NSA z 2011-02-04

nie zawarł ani zasiłku rodzinnego, ani dodatku do niego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, pomimo że znalazły się w nim świadczenia przyznawane na podstawie przepisów...
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) ustawodawca określając świadczenia, które nie podlegają wliczeniu do dochodu...

I OSK 744/06 - Wyrok NSA z 2007-04-19

ustawy o świadczeniach rodzinnych uregulował kwestię zbiegu uprawnień, aby zapobiec pobieraniu świadczenia o tym samym charakterze i spełniającym identyczną funkcję...
dochodu, ustawodawca wyłączył z niego dodatki dla sierot zupełnych, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki okresowe z pomocy społecznej, jednorazowe świadczenia pieniężne i świadczenia...

IV SA/Wr 837/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-24

w k.r.o. instytucją obowiązku alimentacyjnego. Celem tego obowiązku na płaszczyźnie moralnej jest uczynienie zadość wynikającemu z więzów rodzinnych obowiązkowi świadczenia...
środków przekracza wydatki mieszkaniowe będące podstawą obliczenia świadczenia (146,50 zł) dodatek mieszkaniowy nie przysługuje., W odwołaniu od tej decyzji strona...

IV SA/Wr 146/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-04-06

'. Odwołująca się wskazała, iż wszystkie dokumenty wymagane do otrzymania świadczenia złożyła w terminie, a mimo tego zasiłki rodzinne za miesiąc [...] r. otrzymała...
domowego z [...],[...] i [...]r. Zatem świadczenia rodzinne za miesiąc [...], które zostały wypłacone w [...]r., były składnikiem dochodów gospodarstwa domowego Strony...

II SA/Wa 1526/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-11

i funkcjonalnej należy stwierdzić, iż są to świadczenia porównywalne. Zasiłki pielęgnacyjne zostały uregulowane w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz...
ten fakt, skoro w art. 16 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych uregulował kwestię zbiegu uprawnień, aby zapobiec pobieraniu świadczenia o tym samym charakterze...
1   Następne >   +2   +5   +10   29