Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

II SA/Bd 959/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-08-25

i dopiero taka ostateczna decyzja stanowi podstawę dla decyzji rozstrzygającej o zwrocie świadczeń. Nakazanie zwrotu świadczenia rodzinnego nienależnie pobranego...
świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Pismem z dnia [...] lipca 2016 r. M. P. reprezentowana...

I SA/Bk 349/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-06

z MOPS w Ł., że przyznano świadczenie wychowawcze na wszystkie nowo narodzone dzieci zamieszkałe pod w/w adresami. Podał, że nowo narodzone dziecko nie ma możliwości...
pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców. Organ wskazał, że rodzice występując o przyznanie świadczenia wychowawczego są zobowiązani...

II SA/Lu 67/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-04-10

Kolegium stwierdziło wprawdzie, że 'odmowa przyznania świadczeń rodzinnych jest uzasadniona', lecz uznać to należy za oczywistą omyłkę., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

I SA/Gd 575/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-21

przesłankę orzekania, zawsze pojawia się jako element normy prawnej wprost wyrażonej przez przepis prawa (zob. np. art. 209 § 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych; art. 145 § 1...

II SA/Wr 349/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-13

na to kto jest zobowiązany do ich zapłaty lub jakiego obiektu opłata dotyczy (gospodarstwo domowe, hotel, pensjonat, domy wczasowe oraz inne obiekty świadczące usługi...
), jak również bez względu na ilość osób objętych opłatą, czy też skali obłożenia ośrodka świadczącego usługi hotelarskie, oraz bez względu na ilość m2 powierzchni obiektu. Owa równość...

II SA/Sz 1173/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-08-19

, czyli przerzucania kosztów świadczenia usług dla jednej z grup odbiorców usług na inną grupę odbiorców., Zdaniem organu przy wyborze rodzaju i struktury taryfy istotne...
pokreślił ponadto, że przy konstruowaniu taryf za wodę należy uwzględnić fakt, że 70 % kosztów całorocznego świadczenia usługi dostawy wody przez Z. powstaje w okresie dwóch...

II SA/Gl 541/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-10-07

potwierdzenie tezy o trudnej sytuacji materialnej rodziny wnioskodawczyni, albowiem tego rodzaju świadczenie uzyskać można wówczas, gdy wysokość dochodu na członka rodziny...
zamieszkuje poza domem rodzinnym, albowiem studiuje w K. Jedynym źródłem jej utrzymania się są stypendia (naukowe i socjalne). Przyznanie stypendium socjalnego stanowi...

II SA/Gl 1666/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-03-16

odrębne kwestie. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy...
podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie wykonywania prac remontowych (robót budowlanych). Również użycie przez organ stanowiący gminy zwrotu 'przy wykonywaniu drobnych robót...

II SA/Bk 519/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-03

na terenie gminy;, - w § 2 pkt 5 zdefiniowano pojęcie zabudowy zagrodowej, jako 'budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych...
budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych. Nietrudno zauważyć...

II SA/Po 600/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-23

z dnia 31 maja 2016 r. Odwołujący się wyjaśnił, że firma świadczy usługi wynajmu i serwisu toalet. Posiada specjalistyczny pojazd, przystosowany tylko do tego celu...
, że ustawa ta określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym...
1   Następne >   2