Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X

II SA/Łd 1210/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-06

roku sprawy ze skargi B. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 1...
uprawomocnienia się niniejszego wyroku. LS Decyzją z dnia [...] znak: [...] Marszałek Województwa [...] uznał za nienależnie pobrane przez B. H. świadczenia rodzinne...

II SA/Łd 1211/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-06-06

roku sprawy ze skargi B.H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 1...
uprawomocnienia się niniejszego wyroku. LS Decyzją z dnia [...] znak: [...] Marszałek Województwa [...] uznał za nienależnie pobrane przez B. H. świadczenia rodzinne...

II SA/Lu 363/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-06-26

Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 105, poz. 881 ze zm.), podnosząc...
15 powołanego w skardze rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne...

II SA/Lu 681/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-10-11

przy ustaleniu, że świadczenia rodzinne zostały przez nią nienależnie pobrane., Wojewódzki Sąd Administracyjny, co następuje., Wniosek o dopuszczenie P. P. do udziału...
legalności uznania, że skarżąca nienależnie pobrała zasiłek rodzinny i dodatki do tego zasiłku w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 października 2016 r., Świadczenia...

II SA/Rz 1008/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-11-07

w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w okresie od 1...
.), określenie 'świadczenie rodzinne' oznacza wszelkie świadczenia rzeczowe lub pieniężne, które mają odpowiadać wydatkom rodziny, z wyłączeniem zaliczek z tytułu świadczeń...

II SA/Rz 81/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-04-08

świadczenia rodzinne w wysokości 272 zł brutto stanowią jedyny dochód rodziny, gdyż małżonek jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w T...
tak jej, jak też jej rodziny. Świadczenia rodzinne, które wnioskodawczyni otrzymuje są bardzo niskie w kontekście zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych pięcioosobowej rodziny. Należy...

II SA/Sz 891/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-12-02

się o to świadczenie względem osoby będącej pod jej opieką. Natomiast pojęcie obowiązku alimentacyjnego zostało uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny...
i ust. 1a u.ś.r. w zestawieniu z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jednoznacznie określają zatem krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w związku...

II SA/Rz 1590/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-29

na dwójkę dzieci - 550 zł, świadczenia rodzinne - 295 zł, świadczenia wychowawcze - 1500 zł, emerytura matki strony - 1500 zł., Na skutek wezwania o podanie dodatkowych danych G...
, zgodnie z którym wniosek o przyznanie prawa pomocy powinien zawierać oświadczenie strony obejmujące dokładne dane o stanie rodzinnym, majątkowym i dochodach...

VII SA/Wa 1573/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-07

świadczenie rodzinne na siedmioro dzieci w wysokości po 1.144,00 zł. miesięcznie, łącznie 3.432,00 zł., Skarżący oświadczyli, iż nie prowadzą działalności gospodarczej...
poprzedzających chwilę złożenia oświadczenia nie pobierali dodatku mieszkaniowego, nie pobierali zasiłku, pielęgnacyjnego i wychowawczego, nie otrzymywali świadczeń...

II SA/Rz 29/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-30

oraz pobieranych przez córkę świadczeń rodzinnych (853 zł) i zasiłków pielęgnacyjnych (306 zł). Załączone natomiast do wniosku dokumenty wskazują, że zięć skarżącej ma zaciągnięte...
za pracę zięcia. Dopiero na skutek wezwania ujawniła, że rodzina korzysta także ze świadczeń pomocy społecznej., Instytucja prawa pomocy ma niewątpliwie wyjątkowy charakter...
1   Następne >   +2   +5   +10   50