Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

III SA/Wr 816/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-04-26

do samochodu - 600 zł, pomoc materialną dla teściów - około 600 zł, zakup leków dla chorej żony - około 180 zł oraz spłatę pożyczek rodzinnych - 350 - 500 zł., Jak wynika...
źródłowych dotyczących sytuacji materialnej i rodzinnej skarżącego., Z akt sprawy wynika, że skarżący nie zareagował na to wezwanie., W sprawie zważono, co następuje...

II OSK 3221/17 - Wyrok NSA z 2019-11-14

Głównego Policji, biorąc powyższe fakty pod uwagę należy stwierdzić, że pozostawanie skarżącego w stanie emocjonalnego i długotrwałego konfliktu rodzinnego...
, w środowisku rodzinnym nie posiada opinii wskazujących na wydanie mu pozwolenia na broń. Przeciwnie osoby mu najbliższe (wnuk i córki) są z nim skonfliktowane do tego stopnia...

II SA/Wa 753/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-21

prowadzono wobec niego wiele interwencji domowych spowodowanych konfliktem rodzinnym z byłą żoną. Ponadto był wielokrotnie karany, o czym świadczą następujące orzeczenia...
i długotrwałego konfliktu rodzinnego, którego jest współwinnym, stanowi okoliczność wskazującą na istnienie zagrożenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o broni i amunicji...

II SA/Wa 1397/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-09

materiał dowodowy świadczy o istnieniu okoliczności, z którymi sam ustawodawca związał obawę użycia broni w sposób sprzeczny z interesem bezpieczeństwa lub porządku...
, polegającego na braku dokładnego i wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego, w szczególności poprzez: zaniechanie zbadania okoliczności świadczących o braku...

VIII SA/Wa 887/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

lokalu mieszkalnego oraz współwłaścicielem działki zabudowanej o pow. [...] ha i posiadając stały miesięczny dochód z tytułu świadczenia emerytalnego, posiada majątek...
oraz ruchomy), oraz fakt, iż posiada źródło stałego dochodu z tytułu otrzymywanego świadczenia emerytalnego, za prawidłowe uznać należało stanowisko organów, że w sprawie...

II SA/Wa 1580/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-20

świadczących o występowaniu stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia wnioskodawcy., Wskazaną na wstępie decyzja Komendant Główny Policji...
i stwierdzenie, że w przypadku skarżącego brak jest obiektywnych przesłanek świadczących o występowaniu stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia, zdrowia...

II SA/Wa 1743/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-14

środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez okres 1 roku i świadczenie pieniężne w kwocie 100 zł na rzecz Stowarzyszenia [...]., Organ...
się przez stronę na przestrzeni niespełna 4 lat dwukrotnie kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości świadczy, że nie posiada ona nieskazitelnej postawy, wymaganej...

II SA/Wa 116/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-02

. 4 ustawy o broni amunicji. O potrzebie pozostawienia J. P. broni do ochrony osobistej nie przekonują inne przywołane przez niego okoliczności, tj. rodzinna pomoc...
oraz współdziałania dla dobra rodziny (art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). J. P. konwojuje znaczne sumy pieniężne. Waluta będąca przedmiotem obrotu kantorowego...

II OZ 718/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-12

grudnia 2004 r., sygn. akt GZ 138/04 uznał za znaczną szkodę takie zdarzenie, w wyniku którego nastąpić może utrata przedmiotu świadczenia, który wskutek swoich właściwości...
, stanowiącej pamiątkę rodzinną. W ocenie skarżącego podniesione okoliczności uzasadniają jego wniosek, szczególnie, że Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 20...

II OSK 384/12 - Wyrok NSA z 2013-06-12

'ze złośliwości' i wyłącznie na potrzeby toczącego się przed sądem rodzinnym postępowania o ustalenie miejsca zamieszkania ich wspólnego małoletniego dziecka, chcąc zapewnić...
z jego poważnym konfliktem osobistym z byłą partnerką życiową, w tym z toczącym się przed sądem rodzinnym postępowaniem o ustalenie miejsca zamieszkania ich wspólnego małoletniego...
1   Następne >   +2   5