Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

II SA/Lu 1003/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-01-31

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy...
Społecznej z dnia [...] r. znak: [...]. Decyzją z dnia [...] września 2005 r. ([...]) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej [...] odmówił E.W. świadczenia pielęgnacyjnego...

I SA/Go 202/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-08-02

szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy...
jednak zauważyć należy, że stosownie do treści art. 135 § ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) zakres świadczeń...

VI SA/Wa 201/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-25

wcześniejszego świadczenia na rzecz tych podmiotów usług, w ramach których poddawano ocenie tożsame elementy, mające wpływ na wycenę Banku. Według skarżących brak przymiotu...
dowodów z dokumentów, tj. z umowy między '(...)'S.A. i '(...)'Sp. z o. o. sp. k. dotyczącej świadczenia doradztwa w zakresie wdrożenia zaleceń Komisji Nadzoru...

OSK 420/04 - Wyrok NSA z 2004-07-13

telekomunikacyjne /Dz.U. nr 73 poz. 852 ze zm./, w świetle których niedopuszczalne jest uzależnienie zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i świadczenie...
. Za oczywiste Sąd uznaje, że stan rodzinny wydatnie kształtuje zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu i to w różnych konfiguracjach., Ustawa nie zajmuje się określaniem techniki...

II SA/Sz 179/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-04-06

budynku murowanego na działce nr [...] na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych [...] przy ul. [...] '. Następnie, postanowieniem z dnia [...] r., nr PINB-[...] , PINB...
skarżącej K. N. zam. przy ul. [...] w S., rozbiórkę budynku murowanego na działce nr [...] na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych S. przy ul. [...] w S...