Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

VI SA/Wa 656/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-16

w toku postępowania wznowieniowego. W sprawie tej organ I instancji przyznał w 2009 r. stronie, na podstawie powołanej ustawy, świadczenie rodzinne w postaci dodatku...
i ust. 2 pkt. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, albowiem z treści tego przepisu wynika, że za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne uważa się świadczenie pobrane...

VI SA/Wa 1059/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-14

publicznej sprawy zwrotu świadczenia rodzinnego pobranego nienależnie. W sprawie tej organ I instancji przyznał stronie na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r...
. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie rodzinne w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. W związku z ujawnieniem się nowych...

VI SA/Wa 1267/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-19

wydać od razu decyzji zwrotowej,korzystając z przesłanki przewidzianej w art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Nakazanie zwrotu świadczenia nienależnie...
pobranego nie mogło być orzeczone w tej samej decyzji, co samo uznanie świadczenia za nienależnie pobrane. Na podstawie regulacji ustawy o świadczeniach rodzinnych...

VI SA/Wa 650/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24

ustawy o świadczeniach rodzinnych) i przepisów postępowania administracyjnego. Należało wskazać na wadliwość wydania decyzji o uznaniu świadczenia za nienależne...
ust. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jeżeli bowiem skarżąca dostrzegła te uchybienia, winno to być ocenione pozytywnie, gdyż świadczy o umiejętności...

VI SA/Wa 470/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-17

o świadczeniach rodzinnych do zwrotu jest obowiązana osoba, która pobrała nienależne świadczenie. Dopiero zatem, gdy stanie się ostateczna decyzja uznająca dane świadczenie...
w sytuacji pozostawania w obrocie prawnym decyzji o przyznaniu świadczenia. Pomimo bowiem wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczenia rodzinnego nie zostało...

VI SA/Wa 724/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-25

, pozostawiając jednocześnie w obrocie decyzję przyznającą to świadczenie. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do zwrotu świadczenia obowiązana jest osoba...
, która pobrała nienależne świadczenie. Za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne, w myśl art. 30 ust. 2 pkt 4 tej ustawy, uważa się świadczenie rodzinne przyznane...

VI SA/Wa 62/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-10

w obrocie prawnym decyzji o przyznaniu świadczenia. Pomimo bowiem wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczenia rodzinnego nie zostało ono zakończone...
o uznaniu świadczenia za nienależnie pobrane oraz o zobowiązaniu do jego zwrotu, podczas gdy ustawa o świadczeniach rodzinnych nie przewiduje takiej możliwości., Innymi słowy...

VI SA/Wa 415/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-26

, świadczeniem rodzinnym jest zasiłek:, A. pielęgnacyjny,, B. wyrównawczy,, C. opiekuńczy.', Według klucza odpowiedzi prawidłowa jest odpowiedź ,,A' oparta na art. 2 pkt 2...
, że z ww. przepisu wynika, ze świadczeniami rodzinnymiświadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Umieszczenie zatem propozycji odpowiedzi...

VI SA/Wa 1057/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-20

. pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, albowiem z treści tego przepisu wynika, że za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne uważa się świadczenie pobrane na podstawie...
decyzji, która została uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego. W sprawie nie nastąpiło uchylenie decyzji w wyniku...

VI SA/Wa 471/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-27

odpowiednich zarzutów skargi w celu zapewnienia ochrony interesów mocodawcy przed skutkami wadliwych decyzji. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa...
się bowiem świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu wydania jej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   18