Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

II SA/Po 248/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-23

o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r., Nr 105, poz. 881 z późn. zm.) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny...
r. do dnia [...] października 2011 r., na który wnioskowała ona o świadczenia rodzinne w dniu [...] czerwca 2011 r. Wskazano, że w procedurze administracyjnej datą...

II SA/Ke 334/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-06-13

przewidziane do uzyskania świadczenia rodzinnego, natomiast jej niewiedza o pozostawaniu w ciąży nie może przesądzać o konieczności ponoszenia przez stronę ujemnych skutków...
uprawnionym do alimentów (Dz. U. nr 205, poz. 1212). Zgodnie z art. 3 tej ustawy sprawy o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do których prawo...

IV SA/Po 804/05 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2006-03-01

jako dokumentu w postępowaniu dotyczącym kwestii przyznania świadczenia rodzinnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA...
01 marca 2006 r. sprawy ze skargi B. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] grudnia 2004 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego...

II SA/Gl 1187/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-10

je silną więzią emocjonalną, uczuciową i duchową świadczy o tym, iż stanowią one rodzinę i przysługuje im prawo do ochrony życia rodzinnego. W związku z powyższym...
to właśnie ochrona życia rodzinnego powinna stanowić ważny powód w rozumieniu art. 4 ust. 1 u.z.i n. Odwołująca podniosła również, że zmiana nazwiska, wbrew stanowisku organu...

IV SA/Wa 1893/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-03

(cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, także procesowego). Akceptowany w doktrynie jest pogląd Sądu Najwyższego, z którego wynika, że podstawowe zasady porządku prawnego...
klauzuli porządku publicznego należało brać przede wszystkim pod uwagę przepisy zawarte w Konstytucji RP i w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy...

IV SA/Wa 2717/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-25

nieodnotowanym w polskim rejestrze mogłaby ponadto starać się o różnego rodzaju świadczenia, ulgi i przywileje przysługujące osobom stanu wolnego ([...] Wojewoda..., s. 151-152...
z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Stosownie do art. 1 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zawartego w Tytule I 'Małżeństwo', Dziale I - 'Zawarcie...

II OSK 1112/16 - Wyrok NSA z 2018-02-28

nie kształtuje praw, obowiązków i wolności życia osobistego, rodzinnego, swobody przemieszczania. Jest jedynie zapisem zdarzenia świadczącym o stanie cywilnym, w żaden...
r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) - po rozpatrzeniu...

III SA/Gd 835/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-14

osobistego, rodzinnego, swobody przemieszczania. Jest jedynie zapisem zdarzenia świadczącym o stanie cywilnym, w żaden sposób stanu cywilnego jednak nie kreuje. Uprawnienia...
., Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) po rozpatrzeniu odwołania K. F. oraz S. F...

IV SA/Wa 1638/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-18

to wskazane, bowiem wyszłyby poza granice, na jakie pozwala im aktualnie obowiązujące prawo. Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy...
i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji, a ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa jest niedopuszczalna z wyjątkiem przypadków przewidzianych...

IV SA/Wa 2618/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

Konstytucji RP i obowiązujących ustaw. Do takich ustaw należy, m.in. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Stosownie do art. 1 § 1 Kodeksu rodzinnego...
, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym, a jedynie wskazuje na brak podstaw prawnych w zakresie prawa krajowego, umożliwiających...
1   Następne >   +2   4