Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 300/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-09-19

stronie świadczenia rodzinne z dnia 9 listopada 2010 r., Wobec tego, Burmistrz Prudnika decyzją z dnia 5 marca 2014 r., nr [...], w związku z art. 23a ust. 5 ustawy z dnia...
z urzędu postępowania, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 30 ust. 1 i 8 ustawy o świadczenia rodzinnych, w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych...

II SA/Po 271/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-02

[...] kwietnia 2011 r. uchylił w całości decyzję własną z dnia [...] 2010 r. przyznającą A. K. świadczenia rodzinne. Jako podstawę organ wskazał art. 32 ust. 1 oraz m.in....
po wydaniu decyzji, tymczasem w przedmiotowej sprawie zarówno w dniu złożenia wniosku, jak i w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenia rodzinne zastosowanie miały...

II SA/Ol 1360/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-01-17

. U. świadczenia rodzinne., Następnie decyzją z dnia '[...]', Nr '[...]', Kierownik Biura ds. koordynacji świadczeń rodzinnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, po ponownym...
, - powyższe świadczenia rodzinne zostały wypłacone E. U. przez Burmistrza Miasta '[...]', oraz, 2. odmówił E. U. prawa do:, a) zasiłku rodzinnego na dziecko: A. U. za okres...

II SA/Op 493/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-18

systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa...
zabezpieczenia społecznego. Dalej organ podniósł, iż treść przepisu art. 23a ust. 6 ustawy wskazuje, iż po uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne przez organ właściwy...

II SA/Op 303/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 28 lutego 2011 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 1) uchyla zaskarżoną...
stycznia 2006 r. do 31 października 2008 r. w łącznej kwocie 5130 zł, jest nienależnie pobranym świadczeniem rodzinnym., Wydanie zaskarżonej decyzji poprzedziło postępowanie...

II SA/Ol 1361/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-01-17

2009 r. przyznano następujące świadczenia rodzinne:, - zasiłek rodzinny na syna, R. U. w kwocie 91 zł miesięcznie na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31...
Odwoławcze , decyzją z dnia '[...]' r., nr '[...]' stwierdziło nieważność decyzji z dnia '[...]' r. znak: '[...]', przyznającej E. U. świadczenia rodzinne na dzieci - I., M. i R...

IV SA/Gl 1106/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-25

r. oraz od 1 marca 2005 do 31 sierpnia 2005 r. w łącznej wysokości 5543 zł. za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz zobowiązania go do zwrotu tej kwoty...
wypłaconych wnioskodawcy we wskazanych wyżej okresach., Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, za nienależnie pobrane należy uznać świadczenia...

II SA/Łd 979/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-22

pobrane następujące świadczenia rodzinne:, a) zasiłek rodzinny na dziecko K. H. w kwocie 64 zł. miesięcznie, w okresie od 1 października 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r...
decyzję Marszałka Województwa [...] z dnia [...], Nr [...], orzekającą o braku uprawnienia oraz o uznaniu za nienależnie pobrane następujące świadczenia rodzinne...

II SA/Rz 804/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-02

przyznawania świadczeń rodzinnych na wskazany wyżej okres zasiłkowy, Kierownik GOPS w [...] decyzją z dnia [...] września 2015 r. uznał świadczenie rodzinne wypłacone od 1...
. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zmianami, dalej 'u.ś.r.') za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne...

II SA/Łd 974/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-22

, że nie ma żadnych dochodów. Nadto wskazała, że z dokumentów brytyjskiej instytucji wynika jedynie, iż jej mąż nabył uprawnienia do ubiegania się o świadczenia rodzinne...
argumentował, że objęte wnioskiem skarżącej świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne uzależnione są od wysokości dochodu rodziny, zaś ojciec dziecka, niezależnie od faktu utrzymywania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100