Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

I OSK 780/09 - Wyrok NSA z 2009-12-16

rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenie rodzinne., Organ...
poinformowała organ pomocowy w Z. w połowie sierpnia 2007 r. i w wyniku opieszałości tegoż organu świadczenia rodzinne zostały jej przyznane dopiero za wrzesień 2007 r...

II SA/Wa 1084/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-11

kwocie 15.746,98 euro oraz 'świadczenie rodzinne' w łącznej wysokości 2500,12 euro. Wypłacone świadczenia wynikały z przyjętego przed skierowaniem [...] zobowiązania...
były miesięczne świadczenia w wysokości około 930 euro oraz łączna kwota ok. 2500 euro z tytułu 'świadczenia rodzinnego', przyznanego mu przez stronę [...] w związku...

I OSK 2114/11 - Wyrok NSA z 2012-08-01

. strona francuska wypłaciła mu stypendium w łącznej kwocie 15.746,98 euro oraz 'świadczenie rodzinne' w łącznej wysokości 2500,12 euro. Wypłacone świadczenia wynikały...
były miesięczne świadczenia w wysokości około 930 euro oraz łączna kwota ok. 2500 euro z tytułu 'świadczenia rodzinnego', przyznanego mu przez stronę francuską w związku...

II SA/Wa 1523/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-25

oraz 'świadczenie rodzinne' w łącznej wysokości [...] euro. Wypłacone świadczenia wynikały z przyjętego przed skierowaniem oficera zobowiązania do pokrycia kosztów...
należne im świadczenia, wynikające z przepisów Państwa wysyłającego. Strony umowy w art. 14 postanowiły, że w celu jej wykonywania mogą być zawierane szczegółowe...

II SA/Po 285/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-27

. 16a ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami), w zakresie w jakim pomija wśród uprawnionych...

I OSK 1258/09 - Wyrok NSA z 2010-04-08

. strona francuska wypłaciła mu stypendium w łącznej kwocie 15.746,98 euro oraz 'świadczenie rodzinne' w łącznej wysokości 2500,12 euro. Wypłacone świadczenia wynikały...
wyjazdu z terytorium Państwa przyjmującego oraz pokrywa należne im świadczenia, wynikające z przepisów Państwa wysyłającego. Strony umowy w art. 14 postanowiły, że w celu...

II SA/Wa 1086/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-15

, w której zawarte były miesięczne świadczenia w wysokości około [...] euro oraz łączna kwota ok. [...] euro z tytułu 'świadczenia rodzinnego', przyznanego przez stronę francuską...
natomiast ustalenie charakteru otrzymanego przez skarżącego od strony francuskiej świadczenia pieniężnego. Powyższa okoliczność ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia czy organ...

II SA/Wa 611/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-07

renty rodzinnej z innym świadczeniem służącym temu celowi wymagałoby wyraźnej regulacji dopuszczającej taki wyjątek w przepisach ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie...
r. nr [...] w przedmiocie wypłaty świadczenia pieniężnego oddala skargę. Minister Obrony Narodowej decyzją nr [...] z dnia [...] czerwca 2015 r. zwolnił [...] M.K....

I OSK 3006/13 - Wyrok NSA z 2015-06-03

w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez osobę uprawnioną, jeżeli przepisy...
2013 r. nr [..] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pieniężnego z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym...

I OSK 2712/12 - Wyrok NSA z 2014-02-11

w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach wypłaca się świadczenie wyższe lub wybrane przez osobę uprawnioną, jeżeli przepisy...
[...] grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia przysługującego przez okres jednego roku z tytułu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej oddala skargę...
1   Następne >   +2   +5   +10   19