Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia X

IV SA/Wa 1476/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-18

się ze świadczenia rehabilitacyjnego, gdyż jest całkowicie niezdolny do pracy, na dowód czego przedstawił stosowne dokumenty źródłowe., [...] Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska...
, że utrzymuje się jedynie ze świadczenia rehabilitacyjnego, gdyż jest całkowicie niezdolny do pracy. Jednocześnie stwierdzono, iż T.G. nie wskazał wysokości...

IV SA/Wa 1471/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-01

skarg Stowarzyszenia [...] w [...] oraz [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] czerwca 2021 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia oddala skargi

II SA/Bk 226/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-11-08

jest współwłaścicielem działki nr [...] (przed podziałem [...]) obręb L. Przedmiotowe działki stanowią główny składnik majątku rodzinnego skarżącej. Skarżący wyjaśniła...
, że przedmiotowe działki zarówno ona, jak i jej cała rodzina wykorzystują rekreacyjnie - intensywnie w czasie letnim, w pozostałej części roku w zależności od potrzeb rodzinnych...

II SA/Lu 365/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-10-08

proste instalacje charakterystyczne dla gospodarstwa rodzinnego, jak i bardziej rozbudowane instalacje z produkcją rolną prowadzoną na większą skalę. Jest to tym bardziej...
. Działka inwestora jest położona na terenie wiejskim, część mieszkańców prowadzi gospodarstwa rolne lub świadczy różnego rodzaju usługi (m.in. warsztat samochodowy...

II SA/Po 889/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-02-16

, masową, przemysłową, niezbicie i w sposób oczywisty świadczy rozmiar inwestycji opisany w raporcie i przybliżony w wcześniej w uzasadnieniu tej decyzji., Następnie Kolegium...
lub realizowane obiekty sąsiednie mają jedynie charakter budynków inwentarskich rodzinnego gospodarstwa rolnego, to planowana inwestycja też powinna mieć taki charakter...

II SA/Ke 434/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-08-19

rodzinnym, który został wybudowany wiele lat przed nabyciem tej nieruchomości przez inwestora, który powinien zdawać sobie sprawę, że budowana w tym miejscu obory...

II OSK 1894/13 - Wyrok NSA z 2014-11-04

świadczyć, że loty samolotów nie będą powodowały poważnego naruszenia cyklu życiowego gatunków ptaków, należy uznać za nietrafiony. Nawet w takich warunkach, o czym wspomina...
na poziomie znacznie niższym od przyjętego w Raporcie, świadczy o rozbieżnościach w tym zakresie. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę zasadę przezorności i ciążący...

II SA/Ol 341/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-08-17

towarzyszącą. Wskazał, że nieruchomość wraz z zabudową mieszkalną, wykorzystuje do mieszkania, realizacji życia rodzinnego i prywatnego, prowadzenia działalności rolniczej...
świadczy także prawo do niezakłóconego korzystania z nieruchomości, wynikające z art. 140 oraz 144 k.c. Zakłóceniem korzystania z nieruchomości może być każde oddziaływanie...