Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

II SA/Łd 979/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-22

pobrane następujące świadczenia rodzinne:, a) zasiłek rodzinny na dziecko K. H. w kwocie 64 zł. miesięcznie, w okresie od 1 października 2007 r. do 31 sierpnia 2008 r...
decyzję Marszałka Województwa [...] z dnia [...], Nr [...], orzekającą o braku uprawnienia oraz o uznaniu za nienależnie pobrane następujące świadczenia rodzinne...

II SA/Łd 974/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-10-22

, że nie ma żadnych dochodów. Nadto wskazała, że z dokumentów brytyjskiej instytucji wynika jedynie, iż jej mąż nabył uprawnienia do ubiegania się o świadczenia rodzinne...
argumentował, że objęte wnioskiem skarżącej świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne uzależnione są od wysokości dochodu rodziny, zaś ojciec dziecka, niezależnie od faktu utrzymywania...

III SA/Kr 556/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-04

., poz. 267) oraz art. 16a ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013 r. , poz. 1456 ), art. 2, art. 17 ust. 2 ustawy z dnia...
[...] 2013 r., znak: [...], odmawiającej jej świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego, na okres zasiłkowy 2012/2013 wnioskowanego na M. G., utrzymało w mocy...

V SA/Wa 1416/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-22

miesięcznie w ramach karty kredytowej (limit karty kredytowej wynosi 13000 zł). Ponadto Wnioskodawczyni spłacała nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, tj. zasiłek...
Ośrodka Pomocy Społecznej w P., iż M. G. nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej., W dniu [...] 2017 r. z bieżących płatności przyznanych decyzją nr [...] dokonano...

II SA/Ol 950/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-06

. studenci o najniższym dochodzie w rodzinie z zachowaniem warunków o dochodzie, na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana...
w ustawie o świadczeniach rodzinnych,, 2. studenci zamieszkali w największej odległości od szkoły wyższej, w której pobierają naukę,, 3. studenci o najwyższej średniej...

II GSK 559/15 - Wyrok NSA z 2016-08-30

pierwszej instancji przyjął, iż renta rodzinna została przyznana jej od kwietnia 2013 r. nie uwzględniając dnia, od którego przyznano to świadczenie. Zakład Ubezpieczeń...
Społecznych nie mógł wypłacić pełnej kwoty świadczenia (renty rodzinnej) za kwiecień 2013 r., gdyż świadczenie (emeryturę) w kwietniu otrzymał jeszcze zmarły mąż J. Z. Renta...

IV SA/Gl 950/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-11-29

te nie będą publikowane, jeżeli umowa o świadczenie usług publicznych dotyczy świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego w wymiarze mniejszym niż 50 000 kilometrów...
i terminem, w którym rozpocząć się ma świadczenie usług transportowych. Ponadto, na właściwych organach spoczywają na podstawie art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007...

IV SA/Gl 564/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-24

reguluje to zagadnienie w przepisach prawa materialnego i tak w art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. nr 114) stanowi się, że organ właściwy...

IV SA/Gl 580/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-26

reguluje to zagadnienie w przepisach prawa materialnego i tak w art. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952) stanowi się, że organ właściwy...

IV SA/Gl 976/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-15

. 20 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. nr 114) stanowi się, że organ właściwy może upoważnić w formie pisemnej swojego zastępcę, pracownika urzędu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100