Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 588/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-15

Odwoławczego z dnia 4 marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K...
. postanowieniem z [...].12.2012 r., na podstawie art. 98 § 1 kpa w zw. z art. 97 § 1 pkt.4 kpa po rozpoznaniu wniosku E.T. odmówił zawieszenia postępowania odwoławczego...

II OSK 589/14 - Wyrok NSA z 2015-11-12

zażalenia w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 19 listopada 2013 r. sygn. akt II SA/Lu 358/13 Wojewódzki Sąd...
z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności środka odwoławczego w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego budowy...

III SA/Łd 820/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-03

ze skargi A spółki z o.o. w Ł. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...
odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Ł.-B. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania...

I OSK 2999/14 - Wyrok NSA z 2016-10-28

z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 29 maja...
r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Wyrok ten został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Wojewoda [...] postanowieniem...

II OSK 940/18 - Wyrok NSA z 2020-02-20

ze skargi J. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. W. z dnia [...] sierpnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego...
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla działki nr [...] obręb [...] Ś., jednostka ewidencyjna [...] K...

II SA/Bd 825/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-12-03

[...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru [...] w B. z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Decyzją...
w celu przymuszenia oraz jej zasadności, a także wniosła o wstrzymanie, zawieszenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na równolegle toczące się postępowania prokuratorsko...

II SA/Gd 102/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-10

., nr [..], w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego., Zaskarżone postanowienie wydano...
Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia 9 października 2018 r. odmówił zawieszenia postępowania, pouczając przy tym stronę, że na postanowienie to nie służy zażalenie...

II SA/Gd 103/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-07-10

., nr [...], w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego., Zaskarżone postanowienie wydano...
W., Rozpoznając powyższy wniosek Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia 9 października 2018 r. odmówił zawieszenia postępowania, pouczając...

II GSK 2866/17 - Wyrok NSA z 2018-01-26

[...] listopada 2016r. Skarżąca wniosła o zawieszenie postępowania administracyjnego objętego ww. wnioskiem., Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2016r., nr [...], Mazowiecki...
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny odmówił zawieszenia postępowania administracyjnego, powołując się na art. 98 § 1, art. 107 § 4 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14...

VI SA/Wa 888/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-08

zawieszenia postępowania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] lutego 2017r. nr [...], Główny Inspektor Farmaceutyczny, stwierdził niedopuszczalność...
(dalej jako '[...] WIF') z dnia [...] grudnia 2016 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania., Postanowienie wydane zostało na podstawie art. 112 ust. 1 pkt 1 i ust...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100