Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 2858/12 - Wyrok NSA z 2014-04-25

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [...] grudnia 2011 r. znak: [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
. z dnia [...] grudnia 2011r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy, uchylił zaskarżoną decyzję i zasądził od organu solidarnie na rzecz skarżących zwrot kosztów...

IV SA/Po 573/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-24

Odwoławczego w P. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P...
. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno-magazynowego o profilu kosmetyczno-drogeryjnym z częścią socjalno-biurową wraz...

II OSK 2467/14 - Wyrok NSA z 2016-06-14

Z. N. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 27 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz zjazdu na działkach nr ew...
z [...] grudnia 2008 r. ustalającej warunki zabudowy., Na skutek wniesionego przez Towarzystwo [...] w K. odwołania, SKO w K., w decyzji z [...] marca 2010 r. uchyliło decyzję...

II SA/Sz 865/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę Decyzją z dnia [...] r., nr[...] , Wójt Gminy po rozpoznaniu...
wniosku M. K. , odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz zaplecza gospodarczego na działce...

II OSK 691/10 - Wyrok NSA z 2011-04-19

okoliczności faktyczne i prawne sprawy., Decyzją z dnia [...] kwietnia 2008 r. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże ustalił na wniosek D. i A. J. warunki zabudowy dla inwestycji...
decyzji ustalającej warunki zabudowy z uwagi na brak przesłanek określonych w art. 156 § 1 pkt 1 oraz pkt 3 -7 k.p.a. Przedmiotem rozważań organu była kwestia istnienia...

II SA/Po 507/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-11

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] 2017 r. nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
[...], po rozpoznaniu wniosku T. A. odmówiono ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych...

II SA/Łd 71/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-08-19

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy 1. oddala skargę, 2. przyznaje i nakazuje wypłacić...
w Ł. decyzją z dnia [...], nr [...], po rozpatrzeniu odwołania M. M., uchyliło decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia [...], nr [...] o odmowie ustalenia warunków zabudowy...

IV SA/Po 238/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-09-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] stycznia 2020 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
decyzję Burmistrza Miasta i Gminy M. z dnia [...] października 2019 r. znak: [...] ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków...

II OSK 1890/12 - Wyrok NSA z 2014-01-14

1) W przypadku rozpoczęcia robót budowlanych inwestor nie może z własnej inicjatywy domagać sie wydanie decyzji o warunkach zabudowy, lecz musi wykazać, że działa w celu...
o warunkach zabudowy., Żadna z omawianych decyzji nie może służyć samodzielnie do legalizaji robót budowlanych paza trybem wyraźnie w Prawie budowlanym przewidzianym...

II SA/Po 651/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-03

) warunków zabudowy dla działki nr ewid.[...], obr. geodez. [...], położonej w gminie [...]., Przedmiotowe decyzje zostały wydane w następującym stanie sprawy., W dniu 13...
wyznacza się na kopii mapy w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100