Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 421/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-17

. z dnia 19 stycznia 2016 r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K...
warunków zabudowy z wniosku N. B.- K. dla zamierzenia inwestycyjnego, pn. 'Przebudowa i rozbudowa oficyny południowo-wschodniej, wraz z nadbudową poprzez rozbudowę...

II OSK 327/15 - Wyrok NSA z 2016-11-18

warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 8 października 2014 r., sygn. akt II SA/Gd 303/14 po rozpoznaniu...
w sprawie warunków zabudowy, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzająca ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia [...] kwietnia 2013 r...

II SA/Bk 498/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-18

ustalającej warunki zabudowy 1. oddala skargę; 2. przyznaje adwokatom: M. S., G. Ł., J. D. i U. W. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku...
. S. i J. S. wykonane na zasadzie prawa pomocy.- Wójt Gminy N. decyzją z dnia [...] sierpnia 2007 r. nr [...], ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej...

II OSK 1529/18 - Wyrok NSA z 2020-12-09

rozpatrzenia przez organ I instancji., Decyzją z [...] stycznia 2012 r. organ I instancji odmówił ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Organ wskazał...
, że stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) decyzję o warunkach zabudowy wydaje...

II SA/Bd 115/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-04-01

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
na wniosek D. C. i A. S. warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego obejmującego budowę hali magazynowej z częścią administracyjno- biurową, placu składowego i wagi...

II OSK 2858/12 - Wyrok NSA z 2014-04-25

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [...] grudnia 2011 r. znak: [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
. z dnia [...] grudnia 2011r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy, uchylił zaskarżoną decyzję i zasądził od organu solidarnie na rzecz skarżących zwrot kosztów...

IV SA/Po 573/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-11-24

Odwoławczego w P. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P...
. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno-magazynowego o profilu kosmetyczno-drogeryjnym z częścią socjalno-biurową wraz...

II OSK 2467/14 - Wyrok NSA z 2016-06-14

Z. N. ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 27 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz zjazdu na działkach nr ew...
z [...] grudnia 2008 r. ustalającej warunki zabudowy., Na skutek wniesionego przez Towarzystwo [...] w K. odwołania, SKO w K., w decyzji z [...] marca 2010 r. uchyliło decyzję...

II SA/Sz 865/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-11-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę Decyzją z dnia [...] r., nr[...] , Wójt Gminy po rozpoznaniu...
wniosku M. K. , odmówił ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku mieszkalnego oraz zaplecza gospodarczego na działce...

II OSK 691/10 - Wyrok NSA z 2011-04-19

okoliczności faktyczne i prawne sprawy., Decyzją z dnia [...] kwietnia 2008 r. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże ustalił na wniosek D. i A. J. warunki zabudowy dla inwestycji...
decyzji ustalającej warunki zabudowy z uwagi na brak przesłanek określonych w art. 156 § 1 pkt 1 oraz pkt 3 -7 k.p.a. Przedmiotem rozważań organu była kwestia istnienia...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100