Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 2936/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-26

[...] sierpnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie uznania wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego za bezprzedmiotowy 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
je postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego W. z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...], 2) umarza postępowanie w sprawie uznania wniosku o umorzenie postępowania...

I SA/Lu 257/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-05-05

odpowiedzialnością z siedzibą w C. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę. Zaskarżonym...
z [...] w sprawie umorzenia postępowania wszczętego wnioskiem z [...] lipca 2015 r., utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji., Z uzasadnienia zaskarżonego...

I SA/Po 51/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-02-12

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego z uwagi na jego bezprzedmiotowość I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające...
poprzez uznanie zgłoszonych zarzutów za uzasadnione oraz umorzenie postępowania zabezpieczającego., Zaskarżonemu postanowieniu pełnomocnik skarżącej spółki zarzucił...

IV SA/Wa 49/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-27

[...] z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego - skargę oddala - Decyzją z dnia [...] sierpnia 2006...
roku, Nr [...] Prezydent Miasta W. na podstawie art. 105 § 1 kpa umorzył wszczęte na wniosek S. Spółki z o. o. postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie...

I SA/Kr 991/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-10-26

umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala - Naczelnik Urzędu Skarbowego prowadził postępowanie egzekucyjne do majątku A.P. na podstawie tytułu wykonawczego...
10 czerwca 2010r. pełnomocnik zobowiązanej złożył wniosek w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie opisanego tytułu wykonawczego...

I SA/Kr 339/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-17

. Nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala - Naczelnik Urzędu Skarbowego, jako organ egzekucyjny, prowadził postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułów...
ww. tytułami wykonawczymi zostały zapłacone., W wyniku powyższej informacji, organ egzekucyjny umorzył postępowanie egzekucyjne postanowieniem z dnia 07.11.2011 r...

I SA/Ol 436/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-07-12

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]', Nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego rozpoznania wniesionego zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji...
na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia '[...]' r. w przedmiocie umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania dotyczącego wniesionego zarzutu w sprawie...

II FSK 642/16 - Wyrok NSA z 2018-03-28

r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od J. G. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie...
. nr [...] odmawiające umorzenia postępowania egzekucyjnego., Przedstawiając motywy podjętego rozstrzygnięcia Sąd I instancji podał, że NUS prowadził postępowanie egzekucyjne do majątku...

I SA/Gl 947/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-07

[...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego oddala skargę. 1. Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...], nr [...], Dyrektor Izby...
[...] Urzędu Skarbowego w C. z dnia [...],[...], o umorzeniu postępowania w sprawie rozpatrzenia ponownego wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego, prowadzonego...

III SA/Wa 354/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-14

rozpatrzenia., Pismem z dnia 31 sierpnia 2017 r. Wierzyciel skierował do organu egzekucyjnego wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Stwierdził, iż w sprawie...
postanowieniem z dnia [...] października 2017 r. odmówił wszczęcia postępowania, ponieważ uznał, iż nie jest uprawniony do umorzenia postępowania egzekucyjnego...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100