Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 2660/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-26

, Pismem z dnia 11 maja 2018 r. Skarżąca wyjaśnił, iż zamiar skorzystania z ulgi meldunkowej Strona wyraziła wskutek nie wykazania dochodu ze sprzedaży przedmiotowej...
uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej, co potwierdzają wyjaśnienia złożone przez Pełnomocnika Skarżącej na etapie postępowania przed organem pierwszej instancji...

III SA/Wa 2659/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-26

u.p.d.o.f., Pismem z dnia 11 maja 2018 r. Skarżący wyjaśnił, iż zamiar skorzystania z ulgi meldunkowej Strona wyraziła wskutek nie wykazania dochodu ze sprzedaży przedmiotowej...
warunek zwolnienia wynikający z art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. W ocenie DIAS, Skarżący nie złożył w terminie oświadczenia uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej...

I SA/Bd 1104/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-04-06

, że oświadczenie o skorzystaniu z ulgi meldunkowej w związku ze sprzedażą w 2010 r. mieszkania położonego w C. przy ul. [...], załączył do złożonego w Urzędzie Skarbowym w A. K...
Skarbowego w A. K., w treści którego wskazał m.in., że oświadczenie o uldze meldunkowej dołączył do zeznania podatkowego PIT-36 za 2010 r. Na potwierdzenie tego faktu...

I SA/Ol 670/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-12-16

z tzw. 'ulgi meldunkowej', w związku ze sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, w sytuacji gdy - w ocenie skarżących - niezłożenie...
wynika, iż strony złożyły oświadczenie o nabyciu prawa do tzw. ulgi meldunkowej dopiero na etapie prowadzonych czynności sprawdzających tj. w dniu '[...]' 2015r...

III SA/Wa 2737/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-26

oraz, że nie złożył w ustawowym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej. Pismem z dnia 25 sierpnia 2017 r. organ pierwszej instancji wezwał Skarżącego w celu...
dochodowym od osób fizycznych. Organ wyjaśnił, że do zastosowania zwolnienia podatkowego, tzw. ulgi meldunkowej konieczne jest spełnienie przez podatnika dwóch warunków...

II FSK 1628/15 - Wyrok NSA z 2017-06-28

, to przypadający na Skarżącego przychód stanowił 75 000 zł., Odnosząc się do możliwości skorzystania przez Skarżącego z tzw. 'ulgi meldunkowej' organ pierwszej instancji...
aby przyjąć, że Skarżący złożył oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej'. Nie wskazuje na to bynajmniej przesyłka kurierska, która zawierała...

II FSK 1112/18 - Wyrok NSA z 2020-03-13

., wystąpił do Szefa C. o potwierdzenie złożenia oświadczenia wystarczającego do skorzystania w 2010 r. z tzw. ulgi meldunkowej., W piśmie procesowym z dnia 8 maja 2017 r...
przez Skarżącą warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej w związku z zamianą nieruchomości dokonaną przez Skarżącą oraz jej małżonka aktem notarialnym Rep...

I SA/Gd 1397/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-05

oświadczenia w sprawie ulgi meldunkowej, bowiem uzyskali informację, że z uwagi na zameldowanie w sprzedanym lokalu wskazana ulga im przysługuje., Postanowieniem z 28 kwietnia 2016...
podatkowej., Do protokołu przesłuchania z 24 listopada 2016 r. M. R. zeznała, że zbywając mieszkanie z mężem dowiedzieli się o przysługującej uldze meldunkowej...

I SA/Gd 1398/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-05

oświadczenia w sprawie ulgi meldunkowej, bowiem uzyskali informację, że z uwagi na zameldowanie w sprzedanym lokalu wskazana ulga im przysługuje., Postanowieniem z 28...
w/w ulgi podatkowej., Do protokołu przesłuchania z 24 listopada 2016 r. M. R. zeznała, że zbywając mieszkanie dowiedzieli się o przysługującej uldze meldunkowej...

III SA/Wa 2964/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-11

w akcie notarialnym z 2012 r. winno zastąpić oświadczenie o zwolnieniu z podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, w związku tzw. 'ulgą meldunkową'. Tym samym, zdaniem...
jako: 'updof') w brzmieniu obowiązującym w latach 2007-2008, tj. tzw. 'ulga meldunkowa', z uwagi na to, że nabycie przedmiotowego lokalu miało miejsce [...] lipca 2007...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100