Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 648/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-23

16 lutego 2011 r., Nr 18/2011 odmówiono A. Sp. z o.o. zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej...
ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106. poz. 675) poprzez przyjęcie, że budowa stacji bazowej jest niezgodna...

II OSK 1407/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Budowlanego w K. z [...] lipca 2011 r. w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej., Wyrok został wydany w następującym stanie sprawy:, Powiatowy...
r. Dz.U. Nr 234, poz. 1623), dalej Prawo budowlane, nakazał inwestorowi - [...] Sp. z o.o. w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na budynku...

II SA/Sz 578/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-12-12

26 kwietnia 2018 r., (sygn. akt II SA/Sz 55/18), uchylającego decyzję Starosty [...] z dnia [...] r., znak: [...] dotyczącą pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii...
dnia [...] sierpnia 2018 r. Organ nadzoru budowlanego przeprowadził ponowną kontrolę budowy stacji bazowej telefonii komórkowej. W dniu kontroli na terenie działki...

VII SA/Wa 1575/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

[...] maja 2016 r. nr [...] (dalej jako: 'PINB') , nakazującej [...] S.A. rozbiórkę stacji bazowej telefonii cyfrowej składającej się z dwóch masztów o wysokości 6,80 m...
przy ul. [...] w [...] - utrzymał w mocy decyzję organu I instancji., Z akt postępowania administracyjnego wynika, że stacja bazowa telefonii cyfrowej sieci...

I SA/Lu 124/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-04-30

nie zadeklarowała do opodatkowania następujących budowli: stacji bazowej telefonii komórkowej [...], oznaczenie [...], zlokalizowanej przy ul. P., w Z.; rozbudowanej...
stacji bazowej telefonii komórkowej [...], oznaczenie [...], zlokalizowanej na dachu elewatora, przy ul. N., w Z.; stacji bazowej telefonii komórkowej [...], oznaczenie...

VII SA/Wa 171/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-21

w [...] roboty budowlane przy rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] nr [...] na terenie działki nr ew. [...] obr. [...] w m. [...], gm...
rozbudowy ww. stacji bazowej telefonii komórkowej [...] nr [...] oraz dopuszczenie ww. Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu na prawach strony., Zawiadomieniem z dnia 1...

II SA/Kr 10/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-30

: [...] ) na podstawie art. 48 ust. 1 Prawa Budowlanego, nakazał inwestorowi - 'T.' SA z siedzibą w [...] rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] , zlokalizowanej...
telekomunikacyjnych, wykonanej bez wymaganego pozwolenia na budowę (wobec braku wypełnienia w całości przez właściciela stacji bazowej obowiązku nałożonego postanowieniem PINB z dnia...

II SA/Kr 1102/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-23

., znak: [...] odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] S.A. nr [...] z wewnętrzną...
zabezpieczające;, < droga wewnętrzna;, < instalacja zasilająca urządzenia stacji bazowej w energię elektryczną (WLZ) wewnętrzna linia zasilająca na działce ewidencyjnej...

II SA/Kr 50/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-03-13

administracyjne, wszczęte na wniosek, w sprawie zrealizowanej stacji bazowej telefonii komórkowej, składającej się z masztu o wys. 15 m wraz z urządzeniami systemowymi (anteny...
stacji bazowej, kontener techniczny), zlokalizowanej na dachu budynku usytuowanego się na działce nr [...] obr. [...]. ewid. P., przy ul. [...] w K., zrealizowanej...

II SA/Ke 698/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-21

budowlany i udzielił dla A. (zwanej dalej Spółką) pozwolenia na budowę, obejmującą: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] (kategoria obiektu budowlanego XXIX), w skład...
promieniowania anteny., Decyzją z dnia 11.06.2018 r. PINB udzielił pozwolenia dla Spółki na użytkowanie ww. stacji bazowej telefonii komórkowej., Organ I instancji...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100