Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 50/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-03-13

administracyjne, wszczęte na wniosek, w sprawie zrealizowanej stacji bazowej telefonii komórkowej, składającej się z masztu o wys. 15 m wraz z urządzeniami systemowymi (anteny...
stacji bazowej, kontener techniczny), zlokalizowanej na dachu budynku usytuowanego się na działce nr [...] obr. [...]. ewid. P., przy ul. [...] w K., zrealizowanej...

II SA/Ke 698/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-21

budowlany i udzielił dla A. (zwanej dalej Spółką) pozwolenia na budowę, obejmującą: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] (kategoria obiektu budowlanego XXIX), w skład...
promieniowania anteny., Decyzją z dnia 11.06.2018 r. PINB udzielił pozwolenia dla Spółki na użytkowanie ww. stacji bazowej telefonii komórkowej., Organ I instancji...

II SA/Łd 231/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-08-14

. 1071, ze zm.) zatwierdził projekt budowlany i udzielił Spółce A S.A. w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej A S.A. nr [...], kategoria obiektu...
, kontenera technicznego, ogrodzenia stacji bazowej, drogi dojazdowej i ułożenie kabla energetycznego od złącza kablowego do kontenera technicznego na terenie działki...

II SA/Rz 1232/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-01-09

nr 4745/6 w [...] , Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowanego w [...] wszczął postępowanie administracyjne w sprawie stacji bazowej telefonii cyfrowej wraz z masztem...
inwestycja został zrealizowana zgodnie z decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w [...] z dnia [...] maja 1997 r. nr [...] o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii...

II SA/Wr 378/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-07-20

rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. Wnioskiem z dnia 28 sierpnia 2011 r. Stowarzyszenie E...
. wystąpiło do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś. (dalej także jako: PINB) z żądaniem wstrzymania rozbudowy mocy emisji stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Sz 959/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-12-19

prawnego, od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...]., znak: [...], nakazującej inwestorowi - [...]Spólki S.A. w W., rozbiórkę stacji bazowej...
się wniosek o umorzenie postępowania, ponieważ inwestor nie zgadza się z twierdzeniem, że budowa stacji bazowej telefonii komórkowej zawsze wymaga pozwolenia na budowę...

II SA/Gd 232/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-17

na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w postaci wieży typu MONOBOT H-42 o wysokości całkowitej 43,3 m n.p.t., na terenie działki nr [..], w obrębie ewidencyjnym...
[.] przy ul. Ś. w G., została wniesiona w następującym stanie sprawy:, Wnioskiem z 9 kwietnia 2020r. inwestor wystąpił o wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii...

II SA/Wr 757/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] oddala skargę. D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej zwany organem II instancji...
w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci A. nr [...], zlokalizowanej przy ul. K. nr [...] w Ś. na terenie działki nr [...], AM-7, obręb 3., Powyższe...

II SA/Sz 247/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-22

na budowę dla Spółki A. stacji bazowej telefonii komórkowej [...] obejmującej: wieżę kratową o konstrukcji stalowej i całkowitej wysokości 61,45 metra z zespołem urządzeń...
stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wymaganymi dokumentami., Zgodnie z treścią art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę...

II SA/Lu 763/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-01-26

wszczął postępowanie administracyjne w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr ew. [...], położonej w D. K.., W toku postępowania...
przeprowadzono oględziny, w wyniku których ustalono, że na ww. działce zlokalizowana jest stacja bazowa telefonii komórkowej składająca się z wieży wspartej na fundamentach, urządzeń...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100