Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 718/13 - Wyrok NSA z 2014-01-16

podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności, o którym mowa w art. 239b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm...
Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 28...

I SA/Lu 185/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-05-28

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. orzeka, że zaskarżone...
Skarbowego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 3 czerwca 2009 r...

I SA/Gd 555/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-09-21

. z dnia 7 marca 2016 r., nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 7 marca 2016 r. Dyrektor Izby...
z dnia 8 grudnia 2015 r. Naczelnik US nadał rygor natychmiastowej wykonalności powyższej decyzji. Jak wynika z uzasadnienia powyższego postanowienia, rygor natychmiastowej...

I SA/Lu 706/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-20

O. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
rok w kwocie [...]zł - utrzymało w mocy rozstrzygnięcie organu I instancji., Z jego uzasadnienia wynika, że postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności...

I SA/Ke 200/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-04-25

w K. uchylił postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego we W. z dnia [...] listopada 2012 r. znak [...] w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
rygor natychmiastowej wykonalności, na które L. C. złożył zażalenie., Organ odwoławczy przywołując przepis art. 239b § 1 i § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja...

II SA/Ol 883/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o pozwoleniu zintegrowanym I. uchyla...
., dalej jako: k.p.a.), utrzymało w mocy postanowienie Starosty O. z dnia '[...]' w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Starosty O. z dnia...

I SA/Gl 337/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-21

Odwoławczego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w podatku od nieruchomości za 2006 r. 1) uchyla zaskarżone postanowienie...
rygor natychmiastowej wykonalności powyższej nieostatecznej decyzji. Postanowienie to zostało wydane w oparciu o art. 239b § 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...

I SA/Po 509/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-23

Odwoławczego w [...] z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności oddala skargę. Prezydent Miasta [...] decyzją z [...] listopada...
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm. - w skrócie: 'o.p.'), Prezydent Miasta [...] nadał rygor natychmiastowej wykonalności...

II FSK 2364/14 - Wyrok NSA z 2016-10-11

sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), dalej: 'O.p.', nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Na postanowienie to podatnicy...
., postanowienie w przedmiocie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej traci byt prawny, a postępowanie zażaleniowe w sprawie nadania rygoru...

I FSK 1637/18 - Wyrok NSA z 2022-03-08

Skarbowej w Łodzi z dnia 8 stycznia 2018 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności w części dotyczącej decyzji...
określającej zobowiązanie w podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r. oraz utrzymanie w mocy postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100