Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II OSK 1097/12 - Wyrok NSA z 2012-09-06

ustalenia renty planistycznej powiązał je z okolicznościami, które mimo upływu czasu nie ulegają zmianie., Niezależnie od tego, na wypadek nieuwzględnienia przedstawionej...
w rozpoznawanej sprawie, która dotyczyła ustalenia tak zwanej renty planistycznej, czyli opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany lub uchwalenia planu...

IV SA/Po 1066/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-15

), a także 'nie przewiduje się wpływów z tzw. renty planistycznej, ponieważ zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wprowadza zmiany przeznaczenia terenu, który ma wpływ...
procentowej, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (rentę planistyczną). Zgodnie z art...

IV SA/Po 401/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-10-15

na fakt przedawnienia roszczeń o naliczenie renty planistycznej, gdyż minął 5-letni okres na jej naliczenie. Wójt nie podzielił argumentacji [...], podnoszącego zarzut...
przedawnienia renty planistycznej. Organ stwierdził, że art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa termin zgłaszania roszczeń, o których mowa w art. 36...

II SA/Wr 424/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona (tak też Naczelny Sąd Administracyjny...
się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4...

II SA/Bd 858/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-11-08

o planowaniu. Zgodnie z treścią przepisu at. 36 ust. 4 tej ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę, zwaną powszechnie rentą planistyczną...
. Pomimo tego że, jak wynika to z przepisów ustawy o planowaniu, renta planistyczna stanowi dochód budżetu gminy i ma publicznoprawny charakter, to nie można uznać...

II OSK 806/14 - Wyrok NSA z 2015-12-07

wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) w wysokości 229 773,09 zł z uwagi...
majątkowy, przy określaniu wartości nieruchomości dla ustalenia renty planistycznej, przyjął faktyczny sposób wykorzystywania nieruchomości przed uchwaleniem powyższego...

II OSK 438/08 - Wyrok NSA z 2009-03-26

, że spełniona została przesłanka warunkująca wymierzenie skarżącemu renty planistycznej, której wartość procentowa, zgodnie z § 98 cyt. uchwały wynosi 20%. Kolejną...
przesłanką warunkującą możliwość żądania uiszczenia renty planistycznej jest zgodnie z art. 36 ust. 6 w związku z ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu...

II SA/Wr 530/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-12-07

pominięcia określonych w nim ustaleń, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka...
i (lub) prawnych niespornych i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć...

II SA/Bk 120/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-04-20

, który uczynił rentę planistyczną jednym z elementów systemu danin o charakterze publicznym. Na poparcie swojego stanowiska Wojewoda podał przykłady z orzecznictwa., Na powyższe...
unieważnionej normy prawnej wyżej wskazanej uchwały obliguje tenże organ do określenia stawki procentowej służącej naliczeniu renty planistycznej w wysokości od 1 % do 30...

II SA/Wr 420/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-17

, gdy zachodzą okoliczności, których ustalenia mogą dotyczyć. Z tego wynika, że nie można nie określić stawek renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona...
i niewątpliwych, a odnoszących się do terenu objętego planem, z powodu których nie określono stawek renty planistycznej, nie będziemy mieć do czynienia z naruszeniem art. 15...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100