Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bk 279/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-06-09

: [...]., W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazał, że kwestionowana decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa w związku z tym, że pojazd marki P., nr nadwozia...
B., w przedmiocie rejestracji pojazdu marki P., nr nadwozia: [...] została wydana z rażącym naruszeniem prawa bądź bez podstawy prawnej. Powołane powyżej przepisy prawa...

II OSK 878/10 - Wyrok NSA z 2011-05-18

opisano dotychczasowy przebieg postępowania w tej sprawie wskazując,, że kwestionowana decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 61, ust. 1 pkt 1 upzp...
zaskarżonych decyzji. Skarżący prezentował pogląd,, że skoro nie wykazano rażącego naruszenia prawa w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu...

II FSK 1579/10 - Wyrok NSA z 2012-02-24

następnie, że rażące naruszenie prawa przy wydaniu orzeczenia pierwotnego, tj. postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy z dnia 21 grudnia 2005 r., rzutuje...
. Odnosząc się do zarzutu braku zaistnienia przesłanki, jaką jest rażące naruszenie prawa, uzasadniającej stwierdzenie nieważności decyzji umarzającej postępowanie...

I OSK 1611/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

została wydana z rażącym naruszeniem prawa tj. wbrew art. 8 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wbrew stanowisku wyrażonemu w uchwale...
na okres od 1 grudnia 2014 r. do 31 października 2015 r. jest wydana z rażącym naruszeniem prawa. Powołując się na orzecznictwo sądowoadministracyjne organ podkreślił...

I OSK 2808/15 - Wyrok NSA z 2017-07-21

wyroku wraz z aktami administracyjnymi, stwierdził, że bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, umorzył postępowanie...
, że bezczynność w zakresie rozpoznania wniosku miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...

VII SA/Wa 2537/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-22

, nie może mieć wpływu na dokonywaną przez niego ocenę., Kolegium podniosło, że wśród przestanek enumeratywnie wymienionych w art. 156 § 1 k.p.a. jest rażące naruszenie prawa...
w demokratycznym państwie prawnym. W doktrynie oraz orzecznictwie jednoznacznie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa ma miejsce wtedy, gdy treść decyzji pozostaje...

IV SA/Po 573/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-10

dla Inwestycji., Skarżący we wniosku zarzucił wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa i zażądał stwierdzenia nieważności z mocy art. 156 § 1 pkt 2 kpa. Równocześnie...
rażącego naruszenia prawa. Stwierdzenie nieważności decyzji zawierającej nieprawidłowy załącznik graficzny skutkowałoby tym, że w ponownym postępowaniu wydana zostałaby decyzja...

II SA/Wr 201/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-28

o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności opisanego powyżej zezwolenia, jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa, to jest przepisów:, - art. 27 ust. 2 pkt...
i jest rażącym naruszeniem prawa';, - art. 43 ustawy o odpadach i przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych...

I OSK 251/19 - Wyrok NSA z 2020-10-27

ocenione jako rażące naruszenie prawa., W ocenie organu nadzoru niezasadny jest też zarzut rażącego naruszenia prawa wynikający z wydania orzeczenia z [...] czerwca 1954 r...
. Również pominięcie w decyzji z 1954 r. pozostałych współwłaścicieli nieruchomości lub ich następców prawnych - zdaniem organu - nie wiąże się z rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 1311/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

). Ponadto w oparciu o art. 149 § 1a tej ustawy Sąd stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa (punkt drugi...
przez Głównego Geodetę Kraju miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, ewentualnie o uchylenie go w tej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100