Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 592/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-09-14

i okoliczności', gdyż z zeznań E. R. wynika, że podatnik nie kupował żadnych pustych faktur, a wcześniejsze zeznania podyktowane były chęcią wyjścia z aresztu...
wcześniej złożonych zeznań. Zgodnie z tymi zeznaniami współpraca z podatnikiem wyglądała prawidłowo i nie dotyczyła sprzedaży pustych faktur., Dyrektor Izby Administracji...

III SA/Wa 2693/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz błędne uznanie, że faktury nie dokumentowały faktycznych czynności (tzw. 'puste faktury'), a co za tym idzie...
faktury były tzw. 'fakturami pustymi', jest prawidłowa., Zdaniem Dyrektora, analiza faktur zaewidencjonowanych w rejestrach zakupu za poszczególne miesiące 2013 r. i 2014 r...

I FSK 322/15 - Wyrok NSA z 2016-08-30

wynikało, że działalność firmy E. polegała jedynie na wystawianiu pustych faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Ponadto organ kontroli...
., której działalność w badanym okresie, faktycznie skupiła się przede wszystkim na wystawianiu tzw. pustych faktur. Jak wskazał Sąd drugiej instancji, chodzi tu o ogólny obraz...

III SA/Wa 1713/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-26

, że wystawiał tzw. puste faktury VAT w zamian za wynagrodzenie. Zwrócił uwagę, że Pan U. zażądał, aby otrzymywane przez niego faktury były wystawiane przez podmioty faktycznie...
zarejestrowane i prowadzące księgowość. To zastrzeżenie miało - jak można sądzić - na celu utrudnienie wykrycia procederu wystawiania pustych faktur w łańcuchu podmiotów...

I FSK 801/16 - Wyrok NSA z 2018-03-02

' faktur między innymi dla M. i D., 2.2. Dyrektor IS zwrócił uwagę, że Spółka wystawiła faktury korygujące do rzeczonych 'pustych' faktur oraz skorygowała deklaracje podatkowe...
przyjęcie, że art. 29 ust. 4a u.p.t.u. nie ma zastosowania przy korektach pustych faktur oraz art. 108 ust. 1 u.p.t.u. w związku z art. 203 dyrektywy 112 przez błędne...

I SA/Po 596/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-12

- przedmiotem transakcji pomiędzy nimi były jedynie puste faktury, za które otrzymywał po [...] za każdy wystawiony litr paliwa. GK dodał, że Pan A brał z kolei...
nie dostarczał, zajmował się jedynie wypisywaniem dla wszystkich swoich kontrahentów 'pustych' faktur VAT., W dniu [...] przeprowadzono w Komendzie Wojewódzkiej Policji...

III SA/Wa 1934/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-07

brak wyjaśnienia jego udziału w procederze wystawiania pustych faktur i relacji pomiędzy zeznaniami wskazanych świadków i pozyskanych z Prokuratury Okręgowej w C. wyjaśnień...
., sygn. akt II FSK 42/09)., Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że Skarżący był aktywnym uczestnikiem procederu i świadomie akceptował 'puste' faktury...

III SA/Wa 1553/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-11

, były to tzw.,.puste' faktury., Organ I instancji nie kwestionuje faktu istnienia towaru będącego przedmiotem sprzedaży dokonanej przez Lechosława Podedwornego w ramach...
faktur DIS zwrócił uwagę na to, ze kontrahent wymienionych podmiotów będący jednocześnie formalnym źródłem towaru - A. C. - przyznał, że wystawiał tzw. puste faktury VAT...

III SA/Wa 2362/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-19

, że faktury VAT wystawione w 2009 r. przez Skarżącą na rzecz podmiotu S. Sp. z o. o. nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych i są tzw. 'pustymi...
'puste' faktury. Fakturom tym nie towarzyszyły żadne czynności, odbiorca miał więc także świadomość ich fikcyjnego charakteru. Faktury te zostały przekazane kontrahentowi...

I FSK 2039/17 - Wyrok NSA z 2021-12-03

nieprawidłowości w rozliczeniu podatku od towarów i usług: udział w karuzeli podatkowej, świadome wykorzystanie w rozliczeniu pustych faktur, wreszcie nadużycie prawa, nie wskazując...
podatku od towarów i usług posłużył się pustymi fakturami, czy też doszło do nadużycia prawa. Każde z tych zjawisk ma inny przebieg i odmienne skutki podatkowe, każde wymaga...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100