Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OW 63/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Art.37 ust.3 Prawa budowlanego nie stosuje się wówczas, gdy wprawdzie wydano decyzję na podstawie art. 36a ust. 2 Prawa budowlanego, ale organ nadzoru budowlanego wydał...
już decyzję na podstawie art. 51 ust.5 Prawa budowlanego. W takim przypadku wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art...

II OSK 1376/19 - Wyrok NSA z 2022-05-05

W świetle art. 29 ust. 2 pkt 28 Prawa budowlanego, dodanego ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmienie ustawy- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, paczkomat...
k.p.a. - po pierwsze, uchylono wydane na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 Prawa budowlanego w wyniku zawiadomienia skarżącego i skierowane do T. B. postanowienie Powiatowego...

II SA/Op 611/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-11

marca 2014 r., nr [...], nakładającą na skarżącego - w trybie art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), obowiązek...
16 sierpnia 2007 r., działając na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), G. G. zgłosił w Starostwie Powiatowym...

II SA/Wr 97/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-25

budowlanych, celem doprowadzenia inwestycji do stanu zgodnego z prawem, D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego we W. uchylił w/w decyzję w części dotyczącej terminu...
grudnia 2013 r. następujących robót budowlanych, celem doprowadzenia inwestycji do stanu zgodnego z prawem:, 1. dostosować przedmiotowy zbiornik na nieczystości ciekłe...

II SA/Gd 165/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-06

2008 roku, nr [...])., Decyzją z dnia 7 stycznia 2009 roku, nr [...], wydaną w oparciu o art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst...
jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zm. - dalej jako ustawa - Prawo budowlane), nakazano Z. B. , J. B. i M. B. wykonanie robót budowlanych polegających...

II OSK 1647/12 - Wyrok NSA z 2013-12-06

na właściciela obiektu obowiązek przedłożenia dokumentów, o jakich mowa w art. 48 ust. 3 Prawa budowlanego dotyczących rozbudowy przedmiotowego budynku., W wyniku złożenia...
do istniejącej hali śluzy o konstrukcji stalowej i wymiarach 8,70 m x 13,20 m na w/w nieruchomości. Ustalono, że zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego budowa tego obiektu...

I SA/Bd 86/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-03-16

jej części budowlane. Stosownie do art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy pol budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie będący budynkiem lub obiektem małej...
architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie...

II SA/Op 423/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-11-07

stanowiących własność C. A. Jako podstawę prawną decyzji organ wskazał przepis art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz...
. 414 ze zm.). Zdaniem organu, T. C. wykonał roboty budowlane bez stosownego pozwolenia i w sposób naruszający warunki określone w art. 5 Prawa budowlanego. Według ustaleń...

II OSK 1176/08 - Wyrok NSA z 2009-07-16

. 37 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.- zwanej dalej Prawem budowlanym z 1974 r.), w związku z art. 103 ust. 2...
oraz art. 80 i 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.- zwanej dalej Prawem budowlanym z 1994 r...

I SA/Łd 513/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-20

za budowle w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w związku z art. 3 pkt 3 prawa budowlanego nawet po zmianach wprowadzonych ustawą...
. 1 pkt 2 u.p.o.l., które odwołuje się do art. 3 pkt 9 prawa budowlanego. W zakres pojęcia budowli nie wchodzą bowiem urządzenia techniczne, które się w nim znajdują...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100