Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 815/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-13

przez gminę wydatków za pobyt w domu pomocy, społecznej oraz zobowiązania do zwrotu należności, , uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji...
. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769), dalej: u.p.s., zarządzenia nr [...] Prezydenta W. z dnia 22 marca 2016 r...

III SA/Wr 234/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-07-21

oraz art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zmianami) w związku z art. 7 Konstytucji...
ponadgminnym w zakresie pomocy społecznej. W art. 4 ust. 4 tejże ustawy ustawodawca zastrzega, że ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu...

II SA/Łd 417/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-01-16

ze skargi S. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 1. oddala skargę; 2...
. 1, art. 60, art. 61, art. 62, art. 63, art. 106 ust. 1, 4 i 6, art. 109 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn...

III SA/Łd 236/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-09

Miejskiej w Łodzi nr LXII/1612/17 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie połączenia prowadzonych przez Miasto Łódź domów pomocy społecznej, nadania nazwy połączonym...
jednostkom budżetowym - Zespół Domów Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz nadania statutu 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze 2. zasądza...

IV SA/Po 872/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-20

Pomocy Społecznej we [...] z dnia [...] maja 2019 r., nr [...] Decyzją z dnia [...] lipca 2019 r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Wójta...
Gminy [...] z dnia [...] maja 2019 r. nr [...], odmawiającą przeniesienia M. S. do Domu Pomocy Społecznej w [...]., Powyższe decyzje wydano w następującym stanie...

III SA/Gd 278/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-02

Kolegium Odwoławczego z dnia 26 stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 26 stycznia 2016 r...
. opłat za pobyt W. K. w domu pomocy społecznej w wysokości 210,80 zł miesięcznie., W sprawie zaistniały następujące okoliczności faktyczne i prawne:, Decyzją z dnia 30...

I OW 197/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-17

umieszczenia w domu pomocy społecznej., W uzasadnieniu wniosku organ wskazał, że w dniu 30 lipca 2018 r. do Miejsko-Gminnego OPS w [...] wpłynął wniosek Powiatowego Centrum Pomocy...
Rodzinie w [...] w sprawie zmiany decyzji nr [...] z dnia [...] listopada 2007 r., kierującej B.Ł., z Domu Pomocy Społecznej w [...] przy ul. [...] wraz z dokumentacją...

IV SA/Wr 29/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-07-13

r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), utrzymało w mocy wydaną z upoważnienia Prezydenta W. , decyzję Kierownika Zespołu do Spraw Domów Pomocy...
Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia [...] r. nr [...] , wzywającą do zwrotu wydatków poniesionych na sfinansowanie pobytu Z. R. w Domu Pomocy...

II SA/Po 927/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-02-05

Odwoławczego z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta P...
. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98...

I SA/Wr 604/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-05

Społecznej (dalej: GOPS). Jednostka ta została powołana do realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym...
). Działalność GOPS reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, ze zm.; dalej: ustawa pomocy społecznej).Zadaniem GOPS...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100