Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 94/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-12

z dnia 8 lutego 2011 r., złożonym na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, skarżąca zwróciła się o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją...
rażącego naruszenia:, a) art. 120 w związku z art. 241 § 1 i art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej poprzez odmowę wznowienia postępowania pomimo istnienia ku...

I SA/Lu 95/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-12

8 lutego 2011 r., złożonym na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, skarżąca zwróciła się o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Dyrektora...
naruszenia:, a) art. 120 w związku z art. 241 § 1 i art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej poprzez odmowę wznowienia postępowania pomimo istnienia ku temu przesłanek,, b...

I SA/Go 848/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-10-02

powyższej decyzji naruszenie art. 68 § 1 ordynacji podatkowej poprzez wydanie decyzji po upływie terminu przedawnienia, art. 120 ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie...
postępowania z naruszeniem przepisów prawa i art. 121 § 1 ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania podatkowego w sposób naruszajmy zasadę działania...

III SA/Wa 2430/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-30

interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów Ordynacji podatkowej 1) uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji...
postępowania w sprawie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz...

III SA/Gl 892/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-27

pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)., Stan sprawy według posiadanych przez Sąd akt sprawy...
efektywne wykorzystywanie surowców naturalnych i zapobieganie degradacji i zanieczyszczeniu środowiska. Przywołując art. 253 § 1 Ordynacji podatkowej wnioskujący dowodzi...

III SA/Wa 2991/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-26

się na art. 54 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, z późn. zm.) - dalej 'Ordynacja podatkowa' i stwierdzając...
.', w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się przepisy rozdziałów 2, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 22 i 23 Działu IV Ordynacji podatkowej...

III SA/Wa 3550/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-23

, w jakim wyłącza odpowiednie stosowanie art. 54 § 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), dalej...
Ordynacja podatkowa, jest niezgodny z art. 84 w związku z art. 64 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej., W złożonym...

I SA/Gd 1330/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-27

wyłącza odpowiednie stosowanie art. 54 § 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), jest niezgodny z art. 84...
w trybie art. 33 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonał zajęcia zabezpieczającego prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego...

K 4/03 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2004-05-11

zawartych w interpretacji Ministra Finansów., 2. Sytuacje regulowane art. 24b par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
zgodności:, 1/ art. 24b par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ z art. 2 i art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej...

I SA/Lu 188/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-10-07

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 z późn. zm., powoływanej zwanej dalej jako 'Ordynacja podatkowa', w związku z art. 376 § 1 Kodeksu...
cywilnego przez nieokreślenie w decyzji, z kim strona odpowiada solidarnie za zobowiązania podatkowe '[...]' s.c. oraz art. 187 § 1 i art. 191 Ordynacji podatkowej...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100