Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I OSK 1060/10 - Wyrok NSA z 2011-05-05

. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargi kasacyjne. Wyrokiem z dnia 3 marca 2010 r., sygn. akt II SA/Wr 31/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w sprawie...
postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego jej podziałem, uchylił zaskarżoną decyzję., Wyrok wydany został...

I OSK 351/05 - Wyrok NSA z 2006-01-24

Odwoławczego w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] nr [...] oraz poprzedzającą ją decyzję Zarządu Miasta [...] z dnia [...], nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej...

II SA/Sz 695/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-21

[...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy B. z dnia 8 października 2020 r...
. , poz. 256 ze zm. - dalej 'k.p.a.') oraz § 1 uchwały nr [...] Rady Gminy w B. z dnia [...] listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich...

I OSK 738/09 - Wyrok NSA z 2010-03-15

w Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze z dnia [...] września 2008 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej., Wyrok zapadł w następujących okolicznościach...

SA/Sz 2885/01 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-01-21

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z [...]. Zarząd Gminy [...]na podstawie art. 98 ust.4 ustawy z dnia...
kwietnia 2001r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, [...], Organ I instancji w uzasadnieniu decyzji podniósł. że na wniosek [...], decyzją Wójta Gminy...

I OSK 533/18 - Wyrok NSA z 2019-10-16

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia [...] maja 2017 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej uchyla zaskarżony wyrok w punkcie 2 (drugim...
opłaty adiacenckiej, w pkt 2. umorzył postępowanie administracyjne., Wyrok został wydany w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Decyzją z dnia [...] grudnia...

I SA/Wa 1875/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-14

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2008 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Burmistrza Miasta T. z dnia...
Miasta T. z dnia [..] czerwca 2008 r. nr [...] o ustaleniu opłaty adiacenckiej w wysokości [...] zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej we wsi P. D., gmina...

OSK 1245/04 - Wyrok NSA z 2005-04-05

Odwoławczego w S. z dnia 26 października 2001 r. (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z dnia...
. z dnia 23 sierpnia 2001 r. (...) w przedmiocie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej w S. przy ul. M. 4 w wyniku jej podziału...

II SA/Sz 891/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Burmistrz M. decyzją z dnia [...]r. Nr [...], wydaną na podstawie art...
. 741 ze zm.) ustalił T. i W. S. opłatę adiacencką, w wysokości [...]zł z tytułu wzrostu wartości działek nr [...]obręb G. w związku z podziałem działki nr [...]., Organ...

I OSK 1001/10 - Wyrok NSA z 2011-04-27

Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala...
Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z dnia [...] maja 2009 r. nr [...] o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej jej geodezyjnym...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100