Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 739/08 - Wyrok NSA z 2008-09-04

przez skarżącego naruszenia przedmiotową uchwałą interesu prawnego lub uprawnienia. Wskazał, że w przedmiotowej sprawie wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego skarżącego...
ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, zpo.1270 ze zm.), jakie prawo lub interes prawny naruszone zostały zaskarżonymi uchwałami...

I OSK 975/14 - Wyrok NSA z 2015-11-12

k.p.a. regulujących kwestię wydawania przez organy administracji publicznej zaświadczeń. Wskazał jednocześnie, iż tylko ustalenie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy...
stwierdzić istnienie interesu prawnego po stronie wnioskodawcy, z których wywodził żądanie wydania przedmiotowego zaświadczenia., W dniu 9 stycznia 2013 r. wpłynęło do Urzędu...

III SA/Gl 389/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-07-21

Miasta B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie utworzenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in. oskarżeniem...
tego przepisu legitymacja do wniesienia skargi na plan miejscowy do sądu administracyjnego przysługuje nie temu, kto ma w tym interes prawny, ale temu, czyj interes...

IV SA/Po 682/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-10-11

. (nr [...]) - orzekło o umorzeniu postępowania odwoławczego w stosunku do Z. N., H. N. i M. N. oraz E. S. i J. S., uznając, że odwołujący nie mają interesu prawnego w sprawie...
, z urządzoną zielenią, w tym z wysoką zielenią izolacyjną. Mimo dodatkowego wezwania do przedstawienia interesu prawnego w tej sprawie na gruncie u.p.z.p., żadne takie nowe...

III SA/Gl 393/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

., w tym zarządzenie Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r. nr [...] w sprawie zmiany statutu Zakładu [...]., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in....
definicję interesu prawnego określił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 października 2017 r., sygn. akt II OSK 2559/16, stwierdzając, iż '(...) W świetle...

III SA/Gl 394/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-01-27

., W uzasadnieniu skargi skarżący swój interes prawny uzasadnił m.in. oskarżeniem go o popełnienie czynu zabronionego objętego dyspozycją art. 222 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r...
ten zakład jak i kolejne akty regulujące jego status, w tym zaskarżona uchwała ., Zaakcentował, że kompleksową definicję interesu prawnego określił Naczelny Sąd...

II SA/Wr 469/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-04-22

interesu prawnego poprzez ograniczenie swobodnego korzystania z prawa własności nieruchomości na zasadzie art. 140 ustawy-Kodeks cywilny (dalej jako: k.c.') oraz art. 144...
miejscowego, co z kolei stanowi naruszenie przysługującego skarżącemu interesu prawnego poprzez ograniczenie swobodnego korzystania z prawa własności nieruchomości...

II SA/Kr 243/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-07-17

prawa mieszkańców wsi uznane i respektowane na przestrzeni lat. Wykazując naruszenie swego interesu prawnego w rozumieniu art. 101 ust. 1 u.s.g. skarżący podnieśli...
w skład Z. w sposób oczywisty narusza interesy prawne skarżących w postaci poruszania się drogami stanowiącymi własność komunalną. T. M., jeszcze przed wydzierżawieniem...

VI SA/Wa 2424/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-03

. W uzasadnieniu organ stwierdził, iż skarżącą spółka nie wykazała interesu prawnego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym udzielenia koncesji na rzecz spółki K. Sp. z o.o....
strona powołała się na własny interes prawny w zakresie zgłoszonego żądania. Zdaniem skarżącej spółki sporna decyzja koncesyjna na wydobywanie kopaliny ze złoża...

IV SA/Wa 761/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-06

postępowania z odwołania M. organ wskazał, że pismem z 18 stycznia 2012 roku wezwano M. do wykazania się interesem prawnym w prowadzonym postępowaniu a jego stanowisko...
nie zawierając szczególnej regulacji, co oznacza konieczność odwołania się do ogólnych norm postępowania administracyjnego! (art. 28 K.p.a.). Ustalenie interesu prawnego...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100