Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wa 2857/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-01

w [...] na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z [...] września 2019 r., znak [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania 1...
. stwierdza nieważność zaskarżonego postanowienia; 2. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na rzecz strony skarżącej [...] z siedzibą w [...] kwotę 597 (pięćset...

IV SAB/Wa 138/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-14

sprawy ze skargi F. G. i J. G. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia postanawia: - odrzucić skargę. J. i F. G. w skardze...
Środowiska w L. z dnia [...] czerwca 2009 r. znak: [...], zawarli zarzut bezczynności Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w rozpoznaniu przedmiotowego zażalenia...

IV SA/Wa 631/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-12

r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2016 r., nr [...] w przedmiocie...
postanowienia wynika, że zostało ono wydane w związku z postanowieniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [..] grudnia 2015 r. nr [...] odmawiającym...

IV SAB/Wa 71/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-28

niejawnym sprawy ze skargi W. F. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2...
. zasądzić od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska kwotę 100 (sto) złotych na rzecz skarżącej, tytułem zwrotu kosztów postępowania. Pismem z dnia [...] września 2009 r...

II OSK 475/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-16

Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 października 2009 r...
. sygn. akt IV SA/Wa 667/09 w sprawie ze skargi D.B. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] stycznia 2009 r., nr [...] w przedmiocie...

IV SA/Wa 752/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-26

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia O. na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] marca 2010 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia...
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą...

II SA/Kr 1173/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-13

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. oraz Stowarzyszenia [...] siedzibą w B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 18 czerwca 2012 r., znak...
: [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia I. odrzuca skargę Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w W. II. oddala skargę...

IV SA/Wa 1153/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-12

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie...
wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; III. zasądza na rzecz skarżących D. O. i R. O. od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska solidarnie kwotę 357...

IV SA/Wa 1154/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-12

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia[...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków zabudowy I. uchyla zaskarżone postanowienie...
wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku; III. zasądza na rzecz skarżących D. O. i R. O. od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska solidarnie kwotę 357...

IV SA/Wa 945/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-07

i utrzymane nim w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z [...] listopada 2016 r. znak: [...] II. zasądza od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
rzecz skarżącego P. K. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100