Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Gd 68/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-13

wpłynął wniosek skarżącego o przekazanie, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w wersji zanonimizowanej: 1. pisemnej informacji kiedy i dlaczego (treści...
z dnia 9 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 7/13, nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarżący, w piśmie z dnia 17 lipca 2017...

II SAB/Wa 971/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-10

Sądowego i ponieważ są to dokumenty, do których dostęp jest nieograniczony zgodnie z art. 10 oraz 11 ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw. z art 8 ustawy...
(...). o rachunkowości (...). Obowiązek udostępniania informacji publicznej przez podmioty określone w art 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej, realizowany...

III OSK 4966/21 - Wyrok NSA z 2022-06-23

ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ((Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.) zwanej dalej 'u.d.i.p.', Wobec powyższego Sąd pierwszej instancji...
informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej była niedopuszczalna, wobec wyłączenia stosowania przepisów tej ustawy przez przepisy ustawy...

II SA/Wa 234/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-24

Telewizja Polska S. A. powołała się na art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) i stwierdziła...
telewizyjne (które nie podlegają ustawie o dostępie do informacji publicznej), zainteresowane są poznaniem kosztów, jakie w tym zakresie poniosła Spółka i znając warunki...

II SAB/Wa 99/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-24

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej do rozpoznania wniosku D.O z dnia [...] grudnia 2004 r. o udzielenie...
. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ale stosownie do ust. 2 powołanego artykułu, jej przepisy nie naruszają przepisów innych ustaw...

I OSK 1976/16 - Wyrok NSA z 2018-05-29

wyrokowi zarzucił naruszenie prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.) w zw. z art. 8, art. 8a ust...
I instancji przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym tworzą autonomiczny i wykluczający tryb dostępu do informacji publicznej zgodnie z art. 1 ust. 2 u.d.i.p. oraz błędną...

III SA/Gl 423/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-06-11

i nie może być załatwiony w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przedmiotowe pismo zostało odebrane przez pełnomocnika Wnioskodawcy w dniu 31 lipca 2017 r. Pismem...
o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności o udostępnienie rozstrzygnięcia kończącego sprawę. Organ pierwszej instancji pismem z dnia [...] r. podtrzymał...

IV SAB/Wr 266/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-09

o dostępie do informacji publicznej wprowadzoną ustawą o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U....
Nr 204, poz. 1195), dotyczących przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej w uchylonym w/w zmianami art. 22 ustawy o dostępie do informacji publicznej., 2...

II SA/Kr 1339/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-14

i Transportu w K. z dnia 8 września 2016 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy dostępu do informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
. 4509);, po rozpatrzeniu wniosku skarżącego - P.T. z dnia 17 sierpnia 2016 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy o dostęp do informacji publicznej zakończonej decyzją Dyrektora...

II SAB/Wa 521/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-05

2015 r. wskazał, że żądanie nie mieści się w pojęciu informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem organu żądanie dotyczy sprawy...
organu, do którego złożono wniosek na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy każda informacja...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100