Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 400/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-17

postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] 2016r. nr [...] Wójt Gminy [...] przyznał K. C. świadczenie w formie: zasiłku rodzinnego na dziecko do 5 lat J. C. w kwocie...
, powołując się na informację z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w [...], a z której wynika, że Ł. C. ubiega się o świadczenia rodzinne poza granicami Polski...

IV SA/Po 302/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-05-23

., Decyzją z dnia (...) r. nr (...) Marszałek Województwa W. orzekł o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego - zasiłku pielęgnacyjnego za okres od dnia (...) r...
polskich świadczeń rodzinnych podlegających koordynacji wchodzą: zasiłek rodzinny z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne., Z informacji otrzymanych...

II SA/Łd 267/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-14

wcześniejszą decyzję z dnia [...] przyznającą świadczenia rodzinne na dzieci - Z.K., M.K. i W.K. Decyzja ta jest ostateczna., W dalszej kolejności Marszałek Województwa...
decyzji organ orzekł o uznaniu za nienależnie pobrane świadczenia w postaci zasiłku rodzinnego na dziecko W.K. w kwocie po 53 zł miesięcznie na okres od dnia 1 lipca do dnia 31...

IV SA/Po 615/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-10-09

. nr [...] Prezydent Miasta [...] przyznał wnioskowane świadczenie rodzinne w wysokości po [...] zł miesięcznie na okres od [...] listopada 2017 r. do [...] października 2018 r...
do skorzystania ze świadczeń rodzinnych. Pobrane świadczenia rodzinne stały się świadczeniami nienależnie pobranymi i podlegają zwrotowi., Pani A. Z. złożyła odwołanie...

II SA/Łd 266/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-14

ta jest ostateczna., Burmistrz Ł. decyzją z dnia [...], Nr [...] uchylił w całości własną wcześniejszą decyzję z dnia [...] przyznającą świadczenia rodzinne na dzieci - Z.K., M.K....
organ orzekł o uznaniu za nienależnie pobrane świadczenia w postaci zasiłku rodzinnego na dzieci Z.K. i M.K. w kwocie po 43 zł miesięcznie na okres od dnia 1 listopada...

II SA/Ol 1361/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-01-17

2009 r. przyznano następujące świadczenia rodzinne:, - zasiłek rodzinny na syna, R. U. w kwocie 91 zł miesięcznie na okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31...
Odwoławcze , decyzją z dnia '[...]' r., nr '[...]' stwierdziło nieważność decyzji z dnia '[...]' r. znak: '[...]', przyznającej E. U. świadczenia rodzinne na dzieci - I., M. i R...

IV SA/Gl 272/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-08

z dnia [...] r. utrzymało w mocy rozstrzygnięcie z dnia [...] r., Następnie Prezydent Miasta R. decyzją z dnia [...] r. ustalił, że świadczenia rodzinne wypłacone R.W. od 01...
. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się między innymi świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji...

I OSK 713/11 - Wyrok NSA z 2011-09-29

do ubiegania się o świadczenia rodzinne, a nie że świadczenia takie uzyskał. Ponadto zarzuciła, iż zasiłek pielęgnacyjny nie jest zależny od wysokości dochodów rodziny...
, że te świadczenia rodzinne, które są uzależnione od wysokości dochodu rodziny mogą być przyznane dopiero po ustaleniu wysokości dochodów uzyskiwanych przez całą rodzinę, a ojciec dzieci...

I OSK 274/18 - Wyrok NSA z 2018-06-29

, że świadczenia rodzinne wypłacone M. W. na podstawie decyzji Burmistrza P. z dnia [...] listopada 2010 r. w okresie od dnia 1 do dnia 31 października 2011 r. w łącznej kwocie...
w zw. z art. 23a ust. 9 ustawy, uznał, że wypłacone M. W. świadczenia rodzinne w łącznej kwocie [...] zł w tym okresie, tj. kiedy ojciec dzieci stał się uprawniony...

II SA/Łd 185/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-04-13

o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm.) wydał w dniu [...] następujące decyzje:, 1. nr [...], którą odmówił M. B. prawa do świadczeń rodzinnych (przyznanych...
rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na P. B., w kwocie 100 zł.;, Ponadto organ pomocowy, w tejże decyzji, uznał za nienależnie pobrane następujące świadczenia...
1   -2   < Poprzednie   6   Następne >   +2   +5   +10   100