Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 1145/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-12-30

/., Wyłącznie dowody pozwalające ustalić taką wolę stron dają podstawę do przyjęcia, iż miała miejsce umowa pożyczki i do pobrania od tej czynności cywilnoprawnej opłaty skarbowej...
starych zł/ przez każdego z nich. Wysokość opłaty skarbowej od każdej kwoty czynności cywilnoprawnej wynosiła 2 procent oraz odsetki za zwłokę. Podstawą prawną wskazaną...

SA/Bk 326/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-06-20

i odsetki za zwłokę na dzień wydania decyzji w kwocie 844.147,50 zł., U podstaw decyzji legło stwierdzenie, że dokonane przez Spółkę czynności prawne polegające na podzlecaniu...
prawo do udziału w dochodach spółek komandytowych, które to spółki osiągnęły najwyższe dochody spośród wspomnianych podmiotów., Analiza i ocena dokonanych czynności...

SA/Bk 976/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-24

Gminy M. z dnia 10 maja 1999 r. (...) w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - orzeka o niezgodności z prawem czynności Wójta...
o stwierdzenie bezskuteczności czynności wójta i orzeczenie, iż skarżąca spółdzielnia jako zakład pracy chronionej korzysta z ustawowych uprawnień do zwolnienia od opłat...

SA/Bk 986/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-07

w których jedną ze stron jest Skarb Państwa lub gmina jest niedopuszczalne ponieważ przepis ten wyłącza spod opłaty skarbowej przedmiot czynności cywilnoprawnej sprzedaży...
nieruchomości w drodze czynności cywilnoprawnej podlega opłacie skarbowej. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w odniesieniu do umów sprzedaży został wyłączony w art. 3 ust. 1...

SA/Bk 846/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-21

. o zobowiązaniach podatkowych /t.j. Dz.U. 1993 nr 106 poz. 486/ - ustalił opłatę skarbową w wysokości 3.750.000 zł od czynności cywilnoprawnej z odsetkami od dnia 14 października 1989 r...
Opłatę skarbową pobiera się od umowy sprzedaży rzeczy ruchomych pochodzenia zagranicznego, jeżeli sprzedaż jest zwolniona od podatku obrotowego lub nie następuje...

SA/Bk 41/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-01-23

w kilku ratach potwierdza tezę, że była to pożyczka. Zarzuty podniesione w odwołaniu są natury formalnej i nie mają wpływu na kwalifikację czynności cywilnoprawnej., W skardze...
z wola stron., Organ odwoławczy wniósł o oddalenie skargi podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu decyzji, dodatkowo zaś wyjaśnił, że nazwa czynności cywilnoprawnej...

SA/Bk 343/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-09-18

pkt 2 tej ustawy ciążył solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnej. Stosownie do treści par. 58 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłaty...
w dacie czynności opłata ta wynosiła 2 procent wartości umowy., Podstawę obliczenia opłaty skarbowej ustalono zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach art. 10 ust. 1-3...

SA/Bk 601/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-10-10

. W uzasadnieniu swego stanowiska organ odwoławczy podkreślił, że przeniesienie własności w trybie art. 231 par. 2 Kc, jest czynnością cywilnoprawną, która podlega opłacie...

SA/Bk 293/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-02-17

opłaty skarbowej, w którym mają obowiązek wykazywać wszystkie czynności cywilnoprawne, zarówno te, od których należy uiścić opłatę skarbową, jak i te nie podlegające...
zwolnienia od opłaty skarbowej umów sprzedaży zawieranych w wykonaniu działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku obrotowym, jeżeli nie są od tego podatku zwolnione...

SA/Bk 1022/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-06

interpretacja prowadziłaby do stwierdzenia, że nigdy nie powstanie nowe gospodarstwo rolne bez wniesienia opłat skarbowych za czynności, które w swej istocie są zwolnione...
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego'., Cywilnoprawna konstrukcja gospodarstwa rolnego, stosowana w braku własnej definicji również w postępowaniu dotyczącym opłat...
1   -2   < Poprzednie   4