Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 441/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-21

podatkowego., Organ pierwszej instancji wyjaśnił, że strona nie jest uprawniona do skorzystania z ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia...
instancji, zarzucając naruszenie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących ulgi meldunkowej, art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 75...

III SA/Wa 1493/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-08

skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej' przy sprzedaży nieruchomości. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W dniu [...] września 2011 r. Strona...
tzw. 'ulgi meldunkowej'?, 2) Czy zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w dniu...

I SA/Op 360/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-21

oświadczenia w celu skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu na podstawie art. 274a § 1 O.p. wezwał ją do złożenia zeznania podatkowego...
z ulgi meldunkowej., Ustalenia powyższe znalazły odzwierciedlenie w wyżej opisanej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 4.12.2014 r., W odwołaniu skarżąca...

I SA/Sz 934/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-10

wyjaśnienie powodu jej złożenia (ORD-ZU), którym było ujęcie podatku 'od sprzedaży nieruchomości podlegającej uldze meldunkowej '., W wyniku analizy będących w posiadaniu...
majątkowych., Organ I instancji podkreślił, iż skorzystanie przez podatniczkę z powyżej wskazanego zwolnienia (tzw. ulgi meldunkowej) wymagało po pierwsze, zameldowania na pobyt...

III SA/Wa 2704/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-07

Skarżącej o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaż) - z tytułu tzw. 'ulgi meldunkowej'. Jednocześnie przekazał wydruk z aplikacji CzM...
wymaganych do skorzystania z 'ulgi meldunkowej', gdyż nie złożyła w przepisanym terminie stosownego oświadczenia o prawie do tej ulgi., Naczelnik Urzędu Skarbowego W. decyzją...

VIII SA/Wa 93/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-04

kwietnia 2014r. nie złożył oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Z tej przyczyny, decyzją z [...] sierpnia 2018r. organ I instancji...
[...] zł. Uznał, że skarżący nie był uprawniony do skorzystania z ulgi meldunkowej przewidzianej w treści art. 21 ust. 1 pkt 126 updof, gdyż nie złożył wymaganego prawem...

VIII SA/Wa 589/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-05

I instancji ustalił przy tym, że skarżąca nie złożyła oświadczenia o prawie skorzystania z ulgi meldunkowej, jak również nie złożyła zeznania podatkowego (PIT-38) o wysokości...
prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r. Nr 209, poz. 1316; dalej: 'ustawa zmieniająca') jest uprawniona do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej...

II FSK 1629/15 - Wyrok NSA z 2017-06-28

, że warunkiem skorzystania z tzw. 'ulgi meldunkowej' było złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie...
strony, że przesyłka, którą M.G. wysłał do Urzędu Skarbowego, oprócz jego zeznania PIT-36L dodatkowo zawierała oświadczenie podatnika dotyczące ulgi meldunkowej...

III SA/Wa 3164/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-22

ulgi meldunkowej z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14...
tej nieruchomości w kwocie 87.844,83 zł oraz że posiada uprawnienia do skorzystania z ulgi meldunkowej. W związku z tą ulgą Strona wskazała, iż poprzez niewpisanie w polu...

III SA/Wa 313/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-25

w związku z decyzją wynikającą z niespełnienia formalnej przesłanki do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej., Wskazaną na wstępie decyzją z [...] grudnia 2018 r. Dyrektor IAS...
występuje interes publiczny. Nie dopełnienie przez Skarżącą wyłącznie wymogów formalnych przy ubieganiu się o ustawową tzw. ulgę meldunkową mieści się w pojęciu interesu...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100