Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 498/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-14

mają być wykonywane na obiekcie budowlanym - budowli stacji bazowej i stanowią co najmniej przebudowę istniejącej budowli, a w przypadku zmiany charakterystycznych parametrów budowli...
. Śródmieście w Krakowie. Obecnie w miejscu przewidzianym do wykonywania zgłoszonych robót usytuowana jest istniejąca stacja bazowa telefonii komórkowej składająca się m.in...

IV SA/Po 347/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-12

decyzję Starosty [...] nr [...] z dnia 20 grudnia 2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci...
r. [...] Sp. z o. o. złożyła do Starostwa Powiatowego w S. wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] Sp...

II SA/Wr 767/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-20

budowy stacji bazowej telefonii komórkowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego...
administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...], zlokalizowanej przy pI. [...]w Ś.., W uzasadnieniu decyzji DWINB podano...

II SA/Gd 593/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-14

skargę. W dniu 19 maja 2011 r. do Starostwa Powiatowego w W. wpłynął wniosek Spółki A o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę 'stacji bazowej...
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na projektowanej wieży kratowej na działce nr [...] w L., gmina C...

IV SA/Po 656/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-17

od nałożenia obowiązku wykonania czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia do stanu zgodności z prawem stacji bazowej telefonii cyfrowej nr [...] zlokalizowanej...
i prawnym., Starosta P. decyzją Nr [...] z dnia [...].09.2006 r. (znak [...]) zatwierdził projekt budowlany i udzielił P. Sp. z o.o. pozwolenia na budowę stacji bazowej...

II SA/Kr 624/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-21

zgłaszane roboty budowlane polegają na przebudowie stacji bazowej. W ocenie Prezydenta Miasta Krakowa taka inwestycja nie została zwolniona z obowiązku uzyskania decyzji...
i art. 82 ust. 3 Pb, utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., W uzasadnieniu organ wskazał, iż przedmiotowe zamierzenie polega na modernizacji istniejącej stacji bazowej...

II SA/Sz 850/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-02-27

pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wieża typu [...] 60m w miejscowości P. działka nr [...] obręb P. gmina K. , utrzymał w mocy decyzję organu...
[...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił [...] Spółce z o.o. z siedzibą w W. ul. [...] pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wieża typu [...] 60m...

II SA/Op 310/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-31

Budowlanego w Opolu z 28 grudnia 2015 r., nr [...], nakazującą Spółce rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej usytuowanej na dachu budynku...
. przeprowadził kontrolę w sprawie robót budowlanych polegających na wykonaniu stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy [...] w [...]. W toku kontroli ustalono...

II SA/Gl 1081/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-01-21

pozwolenia na budowę firmie 'A' Sp. z o.o. w W. (dalej inwestor, skarżąca) stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu [...], na działce nr 1 w miejscowości R. w rejonie...
tej stacji bazowej telefonii komórkowej. Decyzja ta, po rozpatrzeniu odwołania inwestora, została utrzymana w mocy decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...

II SA/Gl 734/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-21

. nr [...] w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o zgodności inwestycji - stacji bazowej telefonii komórkowej [...] z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego...
się do Burmistrza Miasta S. o wydanie zaświadczenia o zgodności inwestycji tj. istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej [...] zlokalizowanej na budynku przy ul. [...] w S...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100