Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 1652/18 - Wyrok NSA z 2020-10-01

w handlu nieruchomościami, dokonała zakupu i sprzedaży nieruchomość we własnym imieniu i na własny rachunek. Skarżąca dokonała siedmiu transakcji nabycia nieruchomości...
się właścicielem dwunastu lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności. W roku 2013 skarżąca dokonała sprzedaży dwóch nieruchomości będących lokalami...

I SA/Op 143/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-06-20

czynnym podatnikiem VAT., Od sprzedaży zbytej nieruchomości został zapłacony podatek od towarów i usług. W związku ze sprzedażą nieruchomości strony w umowie sprzedaży...
(zgodnie z zapisami umowy sprzedaży). Usługi zwolnione wykonywane są w biurowcu wnioskodawcy znajdującym się na innej nieruchomości niż nieruchomość zbyta. W związku...

I SA/Gd 662/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-10-24

w S. przed upływem pięciu lat od dnia zakupu nieruchomości. Zdaniem organu I instancji sprzedaż nieruchomości nastąpiła w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej...
w rozumieniu art. 15 ust. 2 u.p.t.u., a Skarżąca w tym zakresie działała jako podatnik VAT, dokonując sprzedaży nieruchomości w sposób zorganizowany, przybierający...

III SA/Wa 3933/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-29

dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości (uzupełnionym pismem z dnia 22 września 2017 r.)., Wnioskodawczyni...
osobistym Wnioskodawczyni podjęła decyzję o sprzedaży nieruchomości. W dniu 16 listopada 2011 r. dokonała sprzedaży części nieruchomości. Umowa ostateczna sprzedaży...

I SA/Gl 851/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-26

uzyskanych w wyniku sprzedaży nieruchomości, gdzie strona była wyłącznie pełnomocnikiem sprzedającego. Wskazał, że sytuacja taka miała miejsce w przypadku następujących...
transakcji sprzedaży:, 1. Zbycie nieruchomości aktem notarialnym z dnia [...] rep. A nr [...] położonej w P. przy ul. [...] należącej do R.O., A.O. i D.O., 2. Zbycie...

II FSK 1651/18 - Wyrok NSA z 2020-10-01

w handlu nieruchomościami, dokonała zakupu i sprzedaży nieruchomość we własnym imieniu i na własny rachunek. Skarżąca dokonała siedmiu transakcji nabycia nieruchomości...
stała się właścicielem dwunastu lokali mieszkalnych stanowiących odrębny przedmiot własności. W roku 2011 skarżąca dokonała sprzedaży pięciu nieruchomości będących...

I SA/Gl 112/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-25

, który spłacono przychodem uzyskanym ze sprzedaży nieruchomości, a tym samym, czy poniesienie owych wydatków stanowiło realizację przesłanek zwolnienia podatkowego, określonych...
w wysokości [...]zł, z tytułu dokonanej w dniu [...] sprzedaży nieruchomości, położonej w K., składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi [...] i [...] o łącznej...

I SA/Lu 804/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-15

położonej w obrębie S., gmina C. za cenę [...] zł. Uzyskane przychody ze sprzedaży ww. nieruchomości przyporządkowano do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1...
nie wydatkowała żadnych środków na nabycie sprzedanych nieruchomości oraz przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości nie przeznaczyła na działalność zarobkową...

I FSK 117/14 - Wyrok NSA z 2015-05-27

powzięła wątpliwość, czy przy obliczaniu proporcji sprzedaży powinna uwzględniać sprzedaż nieruchomości w latach 2007-2011. Gmina zaznaczyła, że były to zarówno sprzedaże...
ze sprzedaży nieruchomości jest w każdym roku pozycją dość znaczącą, z uwagi na dużą wartość nieruchomości. W latach 2007-2011 przy czynnościach związanych bezpośrednio...

II FSK 555/15 - Wyrok NSA z 2017-03-22

2 porozumienia wskazano, że pożyczkodawcy zobowiązują się zwrócić pożyczkobiorcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania ceny sprzedaży nieruchomości kwotę stanowiącą...
zabezpieczonej hipotekami oraz innymi kosztami i podatkami związanymi z umową pożyczki i sprzedażą nieruchomości, na co pożyczkobiorca wyraził zgodę., W dniu 13 marca 2013 r...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100