Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 21/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-08-05

Odwoławczego w W., z dnia [...], nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, , oddala skargę., , , Decyzją z dnia [...] nr [...] wydaną...
zasiłku opiekuńczego na W. J., W uzasadnieniu decyzji podano, że w wyniku rozpoznania wniosku skarżącej z dnia 08.07.2013 r. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku...

IV SA/Gl 511/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-21

[...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Prezydent Miasta S. decyzją z dnia [...] r., Nr [...] orzekł w sprawie odmowy przyznania M. K...
. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad A.K.., W uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji wskazał, że po przeanalizowaniu...

III SA/Kr 1116/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-06

r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji. Decyzją...
specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na ojca, W. O. W uzasadnieniu decyzji organ stwierdził, że w przedmiotowej sprawie brak jest bezpośredniego związku przyczynowo...

IV SA/Wr 443/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-17

ze skargi B. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę...
Burmistrza O. przez Zastępcę Burmistrza O., orzekającą o odmowie przyznania skarżącej specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

II SA/Op 281/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-19

z dnia 5 lipca 2019 r., w którym podał, iż z dniem przyznania mu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje z prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. W aktach sprawy...
przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego, w przypadku wydania decyzji przyznającej wnioskowane świadczenie pielęgnacyjne. W piśmie tym pełnomocnik zwrócił uwagę...

II SA/Lu 461/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-07

opieki oraz art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b u.ś.r. poprzez błędne uznanie, że okoliczność pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego stanowi negatywną przesłankę...
się prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej: Kolegium) decyzją z [...] r. uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przyznało stronie...

II SA/Sz 346/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-08-19

do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Nadto wedle organu, w związku z tym, że osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim brak jest podstaw do przyznania...
przyznanego stronie decyzją z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] specjalnego zasiłku opiekuńczego na K. G. oraz decyzją nr [...] z dnia [...] listopada 2020 r.:, 1...

II SA/Lu 524/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-07

do specjalnego zasiłku opiekuńczego, co - w ocenie organu - wyczerpuje przesłankę negatywną do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z treścią art. 17 ust. 5 pkt 1...
specjalnego zasiłku opiekuńczego stanowi negatywną przesłankę do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w sytuacji gdy strona dokonała w oparciu o art. 27 ust. 5 u.ś.r. wyboru...

II SA/Op 127/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-05-14

istnieje od [...] oraz oświadczenie własne skarżącego z dnia 6 czerwca 2018 r., że jako osoba pobierająca obecnie specjalny zasiłek opiekuńczy, z chwilą przyznania prawa...
do świadczenia pielęgnacyjnego, rezygnuje ze specjalnego zasiłku opiekuńczego na rzecz świadczenia pielęgnacyjnego stosownie do regulacji art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach...

II SA/Ol 995/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-01-21

, że z dniem przyznania świadczenia pielęgnacyjnego rezygnuje ze specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznanego decyzją z '[...]' r., Decyzją z '[...]' r. Kierownik Gminnego Ośrodka...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego., Skarżący, reprezentowany przez adwokata, wniósł odwołanie od powyższej decyzji, zarzucając:, 1) naruszenie prawa materialnego mającego...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100