Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ol 186/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-09-17

przedmiotowego świadczenia. Podniósł ponadto, że Skarżącej przyznano specjalny zasiłek opiekuńczy., Po rozpoznaniu odwołania Skarżącej Samorządowe Kolegium Odwoławcze, '[...]' (dalej...
decyzję z '[...]' r., którą przyznał Skarżącej specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...

III SA/Kr 1616/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-20

2013r. nr [ ] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji...
Burmistrza Miasta z dnia [...] 2013 r. znak: [...], nr [...] o odmowie przyznania B. C. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, wnioskowanego na ojca - E. C. utrzymało...

I SA/Wa 1572/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-22

Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta Miasta C...
., nr [...] utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta C. z dnia [...] kwietnia 2013r., nr [...] o odmowie przyznania M. D. specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku...

II SA/Lu 1222/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-11-20

A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję. We wniosku z dnia...
[...] lipca 2013 r. A. S.zwróciła się do Ośrodka Pomocy Społecznej w T. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad mężem B. S., Decyzją...

IV SA/Wr 399/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
[...],Nr [...] odmawiającej przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego wnioskowanego na M. I. - utrzymano w mocy decyzję organu pierwszej instancji., W motywach uzasadnienia tego orzeczenia...

II SA/Po 1026/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-12

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] 2013 r. Nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia I. Przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie...
w jakim pomija wśród uprawnionych do uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które nie podejmują zatrudnienia lub innej...

IV SA/Wr 668/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. oddala skargę; II...
. o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaną opieką nad matką, A. G., Decyzją z dnia [...], nr [...] wydaną z powołaniem się na przepisy...

II SA/Bd 829/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-15

sprawie specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje z uwagi na brak spełnienia warunku rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością...
się o 'przedłużenie' specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką, która ukończyła 90 lat i pobiera rentę chorobową z tytułu niepełnosprawności. Dodał...

I SA/Wa 556/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-11

i prawny:, Wnioskiem z dnia [...] września 2017 r. P. L. zwrócił się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką A. L. ur...
specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę: L. A. ur. 1942-07-[...] na okres od 2017-11-01 do 2018-10-31 w wysokości [...] zł. miesięcznie., Odwołanie od powyższej decyzji wniósł...

I OSK 874/16 - Wyrok NSA z 2017-02-14

z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu...
2015 r., nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, oddalił skargę., W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny przedstawił...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100