Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 2321/15 - Wyrok NSA z 2016-05-20

. 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r., a zatem zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Odnosząc się do zarzutu Prezydenta Miasta...
[...] z dnia [...] października 1966 r., zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 22 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania...

II SA/Wr 442/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-22

, że decyzja Kolegium został wydana z rażącym naruszeniem prawa - art. 6, art. 7 i art. 127 § 1 kpa - poprzez 'niewskazanie w uzasadnieniu decyzji przepisu, z którego wynika...
naruszeniu prawa. Przywołując poglądy sformułowane w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w kwestii rażącego naruszenia prawa oraz treść art. 59 ust. 1 i art...

I SA/Ol 412/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-24

:, - odmowę stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia '[...]'r., pomimo iż została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. obowiązującego do dnia...
rażące naruszenie prawa, gdyż zdaniem organu dopuszczalny jest wybór jednej z możliwych interpretacji art. 28 u.p.d.o.f. wynikającej z orzecznictwa sądowego,, - błędne...

I OSK 3519/15 - Wyrok NSA z 2017-12-05

powyższego wniosku SKO w W. decyzją z dnia [...]r. nr [...] stwierdziło nieważność powołanej decyzji z dnia, [...] r., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Decyzja...
niedopuszczalne było jego późniejsze przywrócenie. Tym samym decyzja z dnia [...] r. wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego...

III SA/Wa 325/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-24

placówce., Minister Finansów podniósł, że pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' prezentowane jest zarówno w orzecznictwie, jak też w doktrynie. Jeden z poglądów stwierdza...
. W efekcie, w przypadku naruszenia przepisu prawa budzącego wątpliwości interpretacyjne wykluczone byłoby zaistnienie rażącego naruszenia prawa. Zdaniem Ministra Finansów...

III SA/Po 149/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

., Zaskarżonej decyzji Prokurator zarzucił wydanie z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym przyjęciu, że art. 90 TWE ma zastosowanie do przepisów regulujących...
, o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skargi organ skarżący wskazał...

II SA/Wr 618/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-13

wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Zgodnie bowiem z treścią 'art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 2' ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych...
prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,, 4) została skierowana do osoby nie będącej stroną...

IV SA/Wa 2901/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-13

rozstrzygnięcie Naczelny Sąd Administracyjny wskazał w szczególności, iż w przedmiotowej sprawie doszło do błędnej wykładni pojęcia 'rażącego naruszenia prawa'. Przesłanka ta inną...
co do wykładni przepisów prawa stanowiących podstawę decyzji wydanych w postępowaniu zwykłym spowodowało, że ww. decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa., Ponownie...

IV SA/Po 491/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-12

, iż rzeczona decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa tj. wydana wbrew oczywistemu przepisowi dotyczącemu zasad dokonywania podziału nieruchomości, tym samym decyzja...
się na działce nr [...]/[...], a w większej części na działce nr [...]/[...]. Tak więc decyzja z dnia [...].11.2003 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt...

I SA/Po 570/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-12

[...], nr [...]. Uzasadniając zgłoszone żądanie podatniczka podniosła, że kwestionowana przez nią decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa poprzez to, że:, - zarówno w toku...
do rażącego naruszenia prawa, co powinno skutkować stwierdzeniem nieważności przedmiotowej decyzji., Dyrektor Izby Skarbowej w P. decyzją z dnia [...], nr [...], odmówił...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100