Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 2268/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

do protokołu dokumentację fotograficzną., W dniu 29 czerwca 2011 r. inwestor złożył na podstawie art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r...
została przez Lubuskiego WINB-a obowiązkowa kontrola zakończonej budowy obiektu budowlanego w myśl art. 59a Prawa budowlanego. Z protokołu przeprowadzenia tej czynności...

II OSK 651/14 - Wyrok NSA z 2015-11-19

, na działce nr [...] przy ul. G. w Z., na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) oraz art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24...
października 1974 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 38, poz. 229)., Decyzją z dnia [...] kwietnia 2013 r. Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpoznaniu...

II OSK 2108/17 - Wyrok NSA z 2019-06-26

ustalenia, decyzją z [...] grudnia 2014 r. nr [...], na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, organ powiatowy nałożył na H. H. obowiązek przedłożenia 3...
[...], na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Prawo budowlane, w związku z tym, że wydana na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane decyzja PINB z [...] grudnia...

II OSK 2480/12 - Wyrok NSA z 2014-03-12

samowolnie w 1975 r. W ocenie organu do tego rodzaju samowoli zastosowanie winien znaleźć art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz...
. 414 ze zm.), zw. dalej Prawem budowlanym 1994 r., nakazujący do takich obiektów stosowanie przepisów dotychczasowych. Wobec tego PINB rozpoznał sprawę w trybie art. 37...

II OSK 273/16 - Wyrok NSA z 2017-10-19

nakładając na inwestora obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie na podstawie art. 51 ust. 4 w związku z art. 51 ust. 7 Prawa budowlanego Naczelny Sąd...
poznańskiego na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 51 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm. - zwanej...

II SA/Bd 951/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-05

oraz dobudowa obiektu), Starosta B. decyzją z dnia [...] nr [...], na podstawie art. 28, art. 33, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
(t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm., dalej powoływanej jako 'prawo budowlane'), zatwierdził projekt zamienny budynku usługowo-mieszkalnego i projekt...

II OPS 2/13 - Uchwała NSA z 2013-12-16

Przepisami o planowaniu przestrzennym, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm...
.) w związku z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) są przepisy obowiązujące w dacie orzekania przez organy...

VII SA/Wa 2177/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-03

. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm., dalej: 'k.p.a.') i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz...
. U. z 2017 r. poz. 1332, dalej: 'Prawo budowlane'), po rozpatrzeniu zażalenia C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

II OSK 1320/09 - Wyrok NSA z 2010-08-24

ustawy z dnia 29 października 1974 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm. ) oceniać należy w świetle przepisów o planowaniu przestrzennym obowiązujących w dacie...
. Decyzją z dnia [...] grudnia 2006 r. nr [...], wydaną na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 1974 r. -Prawo budowlane, Powiatowy Inspektor...

II OSK 436/08 - Wyrok NSA z 2009-03-27

nałożenia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem oddala skargi kasacyjne Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Gdańsku z dnia [...] sierpnia 2007 r. w przedmiocie nałożenia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100