Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 1564/19 - Wyrok NSA z 2022-04-27

r. nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 23 stycznia...
przy ul. [...] [...] oraz udzielił pozwolenia na budowę w zakresie wprowadzonych zmian., Powyższa decyzja została utrzymana w mocy decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia...

II SA/Po 447/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-01

', 'Spółka', 'strona' lub 'skarżąca') zatwierdzenia projektu budowlanego zmian i udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie zmian objętych wnioskiem inwestora o zmianę...
[...] 2011 r.) udzielającą Spółce pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pod nazwą: Wytwórnia [...] oraz [...], na działkach położonych w obrębie [...], gm...

II SA/Wr 75/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-09-15

[...][...]-[...], wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę, obowiązek sporządzenia i przedstawienia projektu budowlanego zamiennego uwzględniającego zmiany wynikające z dotychczas wykonanych...
których stwierdził prowadzenie robót budowlanych na podstawie nieprawomocnej decyzji z [...].08.2018r. (znak [...]) o pozwoleniu na budowę, wydanej przez Starostę...

IV SA/Po 1021/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-28

decyzji nr [...] z dnia [...].03.2012r. nr rej. [...] [...] o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego, wydanej na rzecz firmy B...
przedmiotowego pozwolenia na budowę lub w przypadku uznania braku podstaw do stwierdzenia nieważności, żądanie wznowienia postępowania., Jako podstawę żądania wskazano...

II SA/Po 624/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-03-11

administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę oddala skargi Decyzją z dnia [...] marca 2019 r., nr [...], Prezydent Miasta [...] umorzył postępowanie...
administracyjne z wniosku [...] Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w [...] w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę - decyzji Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] grudnia...

II OSK 538/18 - Wyrok NSA z 2020-01-21

2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z 29 listopada 2017 r., sygn. II SA/Ol...
postępowania w sprawie pozwolenia na budowę., W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że w kontrolowanej przez niego sprawie przyczyną bezprzedmiotowości postępowania zainicjowanego...

II SA/Wr 146/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-09-22

. na decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2021 r. nr IF-O.7840.324.2021.MWD w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji udzielających pozwolenia na budowę...
Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę. Z przedłożonych...

VII SA/Wa 646/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-01

[...] z dnia [...] lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
przeniesienia decyzji Prezydenta Miasta [...] Nr [...] z dnia [...] lipca 2019 r., o pozwoleniu na budowę trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr [...], obręb...

II SA/Łd 999/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-22

na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia [...], nr [...] oraz z dnia [...], nr [...]., W tak ustalonym stanie faktyczno - prawnym, Powiatowy Inspektor Nadzoru...
się jego uchylenia i umorzenia postępowania oraz wskazując, że decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia [...] wraz z dziennikiem budowy została wydana pierwotnemu inwestorowi...

II SA/Łd 923/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-03-31

Z., A. M., E. J. i J. R. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę...
postępowania administracyjnego i orzekł o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę., Stan faktyczny sprawy przedstawia się w sposób następujący...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100