Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 2695/12 - Wyrok NSA z 2013-12-05

pomocy społecznej 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] na rzecz M. K. reprezentowanej przez opiekuna prawnego M. J. kwotę 180...
o skierowaniu do domu pomocy społecznej i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] grudnia 2011 r. nr [...]., Wojewódzki Sąd...

I OSK 972/10 - Wyrok NSA z 2010-10-26

ze skargi Gminy Miasta E. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej 1...
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej uchylił zaskarżoną decyzję...

I OPS 7/17 - Uchwała NSA z 2018-06-11

Obowiązek wnoszenia, przez osoby wskazane w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), opłat za pobyt...
w domu pomocy społecznej umieszczonej w nim osoby, a w konsekwencji wydanie decyzji o zwrocie kosztów poniesionych zastępczo przez gminę na podstawie art. 104 ust. 3...

I SA/Wa 587/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-04

i Polityki Społecznej z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej oddala skargę. Minister Pracy...
Miejskiej K. wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej [...] w K. dla osób przewlekle [...] chorych., Zaskarżona decyzja wydana została w następującym stanie...

IV SA/Wr 919/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-24

., dalej skarżący, od wydanej z upoważnienia Wójta Gminy O. decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w O. z dnia [...], nr [...], w sprawie zwrotu należności...
z tytułu wydatków poniesionych zastępczo przez Gminę O. za pobyt B. K. w Domu Pomocy Społecznej w O. w okresie od dnia 6 lutego 2008 r. do dnia 5 czerwca 2008 r...

IV SA/Gl 1185/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-02

Odwoławczego w B. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Wnioskiem z dnia 20 maja 2015 r., złożonym do Miejskiego...
Ośrodka Pomocy Społecznej w B., D.N. reprezentowana przez radcę prawnego, domagała się umieszczenia w domu pomocy społecznej w B., w trybie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 12...

I SA/Wa 1622/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-08

Prezydenta Miasta E., utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] odmawiającą wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w E...
na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w E., przy ul. [...] przeznaczonego dla [...]. Inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Delegatury [...] Urzędu Wojewódzkiego w E...

IV SA/Wr 50/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-05-27

Odwoławczego w L. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej I. oddala skargę; II. przyznaje adwokatowi M. D. od Skarbu...
Społecznej w L., ustaliło odpłatność skarżącego za pobyt ojca - W. K. w domu pomocy społecznej począwszy od 20 maja 2011 r. w ten sposób, że:, - od 20-31 maja 2011 r. w wysokości...

III SA/Gd 665/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-11-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 30 czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję...
odwołania I. Ł.-R. oraz W. K. utrzymało w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. w dniu 28 kwietnia 2015 r...

IV SA/Wr 603/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-12

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. nr [....] w przedmiocie umieszczenia na stałe w domu pomocy społecznej I. oddala skargę; II...
, nr [...] o umieszczeniu skarżącej na stałe w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w O. Ś., przy ul. [...], na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kodeksu...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100