Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 568/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-03-07

są wszystkie wydatki ponoszone na rzecz pracowników Spółki oraz wynagrodzenia wypłacane udziałowcom za udział w zgromadzeniach wspólników lub inne czynności będące...
z tytułu umów zleceń zawartych z członkami zarządu mają bowiem bez wątpienia związek z przychodami podatnika i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Czynności...

SA/Bk 855/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-09-01

ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./, bowiem faktury te potwierdzają czynności nieważne z mocy prawa...
, iż organ podatkowy nie mógł stwierdzić nieważności umów w oparciu o art. 58 par. 1 Kc. Skuteczność czynności cywilnoprawnych w prawie podatkowym uzależniona...

SA/Bk 1378/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2001-10-31

nie mogła wywrzeć skutków prawnych, gdyż została zawarta dla pozoru, w celu ukrycia faktycznej czynności cywilnoprawnej sprzedaży, a w konsekwencji obniżenia dochodu...
września 2000 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1996 rok - oddala skargę. Inspektor Kontroli Skarbowej Ewa G. w Urzędzie Kontroli...

SA/Bk 406/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-10-17

1992 r. W tej sytuacji obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej ciążył na drugiej stronie czynności cywilnoprawnej, stąd notariusz jak wskazano, winien był naliczyć i pobrać...
opłatę skarbową obniżoną o 50 procent od drugiej strony czynności cywilnoprawnej, czyli PP W. A. w W. Ten obowiązek nie został wykonany, co uzasadniało wydanie decyzji...

SA/Bk 543/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-03-06

, obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, a termin wpłaty, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy wynosi 14 dni od dnia powstania...
nr 22 poz. 91 ze zm./ i poza zakresem kompetencji organów podatkowych pozostaje kwestionowanie czynności notarialnych. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona...

SA/Bk 1584/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-05

1999 r. Piotra S. do skorygowania zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w 1998 r. W wyniku przeprowadzonej czynności sprawdzających, Urząd Skarbowy stwierdził...
przedmiotowych, gdyż nie każdy rodzaj stypendium jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. W dniu 7 kwietnia 1999 r. Państwo S. złożyli w Pierwszym Urzędzie...

SA/Bk 534/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-12-05

nienależnie uiszczonej lub w wysokości wyższej od należnej opłaty skarbowej pobieranej od czynności cywilnoprawnych, a taką czynnością jest umowa spółki cywilnej., Gdy opłata...
skarbowa została pobrana w nadmiernej wysokości lub nienależnie od czynności cywilnoprawnej, to konieczne jest rozliczenie powstałej nadpłaty w trybie przepisów art. 29...

SA/Bk 307/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-02-17

skarbowej od kupna - sprzedaży przedmiotowych działek w łącznej wysokości 11 023.000 zł oraz obciążył strony czynności cywilnoprawnej kosztami powołania biegłego w kwocie...
istniał w dniu powstania obowiązku podatkowego, tj. w dniu dokonania czynności cywilnoprawnej. Izba podzieliła stanowisko Władysława B. w kwestii jednej działki, którą obaj...

SA/Bk 94/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-04-08

spółki z 25.9.1997 r. w sprawie potwierdzenia ważności czynności prawnych /umów o pracę/ dokonanych przez dotychczasowych pełnomocników spółki 'A.R'., W uzasadnieniu...
Wspólników Spółki uchwałą z 25.9.1997 r. potwierdziło ważność wszystkich czynności prawnych /umów/ zawartych przez Spółkę 'A.R' reprezentowaną przez dotychczasowych...

SA/Bk 156/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-05-29

Nie podlegają opłacie skarbowej czynności cywilnoprawne umowy sprzedaży zawierane w wykonywaniu działalności gospodarczej /wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej...
czynności prawnej dokonanej przez skarżącego stanowił, że nie podlegają opłacie skarbowej czynności cywilnoprawne umowy sprzedaży zawierane w wykonywaniu działalności...
1   < Poprzednie   3   Następne >   4