Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 6/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-09-22

. w przedmiocie podatku dochodowego i obrotowego za rok 1992 z tytułu działalności gospodarczej spadkodawcy Bogusława G., po rozpoznaniu w dniu 22 września 1997 r...
./:, Czy dopuszczalne jest wszczęcie postępowania podatkowego i wydanie decyzji wymiarowej w stosunku do spadkobierców w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku...

FPS 2/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-06-17

do wykonywania niektórych czynności bankowych w formach cywilnoprawnych występują jednocześnie w charakterze organów wyposażonych w atrybuty władztwa państwowego i w charakterze...
rachunek oszczędnościowy obowiązek dokonywania enigmatycznej czynności 'dopisania' premii gwarancyjnych do wkładu oszczędnościowego. W praktyce banki muszą przy tej okazji...

FPS 12/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-11-25

z możliwością przyjęcia pozorności czynności prawnej /por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2000 r., III RN 192/99 - OSNAPU 2000 nr 8 poz. 296/., Dlatego - moim...
prawa do ulgi, przewidzianej w art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, w brzmieniu...

FPS 11/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-12-28

w spółce funkcje i wykonane czynności oraz wydatki pochodne od tych wynagrodzeń /np. składki na ubezpieczenie społeczne, koszty delegacji, różnego rodzaju ryczałty...
generalne wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów niektórych podatników wszelkich wypłat dla udziałowców /akcjonariuszy/, wykonujących określone funkcje i czynności na rzecz...

FPS 9/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-17

na nabycie budynku mieszkalnego, jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...
Elżbiety i Stanisława małżonków R. na decyzję Izby Skarbowej w (...) z dnia 21 lipca 1995 r. w przedmiocie podatku dochodowego za 1993 r. z tytułu sprzedaży...

FPS 18/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-12-07

są 'wszelkie akty, czynności, działania i sprawy załatwiane przez organy wymienione w ust. 2, które nie mają charakteru cywilnoprawnego'. Ten przepis oraz analiza...
zaznaczono, iż nie tylko z gramatycznego punktu widzenia może wchodzić w rachubę kwalifikacja wyniku kontroli jako 'innego niż określone w pkt 1-3 aktu lub czynności...

FPS 8/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-12-08

czynnościami, a tego rodzaju należności są ustalane i wymierzane przez odpowiednie organy w postępowaniu administracyjnym., Skład orzekający jednak uznał, że możliwe...
lub czynności. Wprawdzie w postępowaniu sądowoadministracyjnym obowiązuje zasada niezwiązania Sądu granicami skargi /art. 51 ustawy o NSA/, jednakże nie oznacza to, że Sąd...

FPS 1/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-07-02

to formę decyzji, bądź też postanowienia. Oznacza to więc, że zarówno ustalenie wysokości poszczególnych części subwencji jak i ich przekazywanie przybiera postać czynności...
./., Rozpoznawanie skarg na tego rodzaju czynności co do zasady należy do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jedyny wyjątek w tym zakresie wynikać...

FPS 5/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-04-26

i sformułowanych w jej wyniku zaleceń jest sfera cywilnoprawnych czynności organów gminy, w tym m.in. zawarcie i realizacja umowy na wykonywanie remontów i modernizacji...
kognicję sądu administracyjnego o kontrolę innych niż decyzje i postanowienia, aktów i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznania, stwierdzenia...

III AZP 16/89 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1990-03-14

następujące obowiązki:, należności z tytułu podatków, opłat i wszelkich danin publicznych, grzywien /kar pieniężnych i kar porządkowych/ z zakresu adminstracji państwowej...
egzekucji administracyjnej szereg należności nieadministracyjnych /z reguły powstających w stosunkach cywilnoprawnych/., W okresie po zapadnięciu zaskarżonego wyroku NSA...
1   < Poprzednie   3   Następne >   4