Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bd 329/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-21

[...]. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w T. wydał decyzję, którą określił podatnikowi - A. G. ('Skarżący', 'Strona') zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za grudzień 2014 r...
zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym powstało na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 06 grudnia 2008r. z o podatku akcyzowym (Dz. U. 2022r. poz. 143, dalej...

III SA/Lu 175/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-07-01

[...] Nr [...] w przedmiocie określenia podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję 2. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz skarżącego kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów...
Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), art. 34 a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993 r., Nr 11, poz. 50 z późn. zm...

III SA/Gl 327/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-05-26

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego (odmowy stwierdzenia nadpłaty) oddala skargę. Dyrektor Izby Celnej w K...
stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym:, - za listopad 2007r. w wysokości [...] złotych,, - za grudzień 2007r. w wysokości [...] złote,, Powyższa decyzja została wydana...

III SA/Łd 35/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-11-13

, a także prawidłowości ustalania podstawy opodatkowania i rzetelności rozliczania zobowiązań podatkowych w podatku akcyzowym i opłaty paliwowej za okres od 1 sierpnia 2014 r...
transakcji zawartych z firmą FHU B. kontrola podatkowa nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie podatku akcyzowego. Natomiast odnośnie transakcji zawieranych przez C. Sp...

I FSK 1364/07 - Wyrok NSA z 2008-12-10

. z dnia 19 sierpnia 2005 r., nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiące od kwietnia 2002 r. do lipca 2004 r. 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę...
skarżącemu wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży 45 samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją na terytorium kraju...

I SA/Wr 758/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-12-03

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym za okres VII/2000r. - II/2001r. oddala skargę...
Strona skarżąca ' A' spółka z.o.o. w K. w dniu [...]. złożyła do Naczelnika Urzędu Celnego w O. wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym za okres od lipca...

III SA/Wa 254/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-06

w W. z dnia [...] stycznia 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego 1) uchyla...
podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) oraz art. 80 i 81 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) - dalej...

III SA/Gl 2080/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-08-10

Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, iż zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu...
., nr [...], w której organ pierwszej instancji:, - określił L.K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą . 'A' z/s w C. zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym za miesiąc...

I SA/Po 2370/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-09-22

[...] nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego oddala skargę /-/ K. Nikodem /-/ J. Małecki /-/ S. Zapalska 'A' spółka z o.o. z siedzibą w S. D. zwróciła się dniu...
[...] lipca 2002 r. do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku akcyzowego, nienależnie zapłaconego. Wniosek swój uzasadniła tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami...

III SA/Łd 170/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-05-30

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za lipiec 2007 roku oddala skargę. III SA Łd 170/12...
zobowiązanie w podatku akcyzowym za lipiec 2007 r. w kwocie 2.140,00 zł., W uzasadnieniu organ wskazał na następujące ustalenia faktyczne i prawne:, U podatnika - P.H.U. 'P.' P...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100